Beställ Ventilationsritningar

Behöver du hjälp med ritningar till din ventilation? Hemma, i stugan eller i övernattningslägenheten? Det är viktigt att ventilationsberäkningar blir korrekta så de följer Boverkets byggregler. Vi kan hjälpa dig med detta. Hos oss kan du vara säker på att alla siffror bli 100% korrekta. Givetvis kan vi också utföra eventuellt övriga VVS-ritningar du behöver.

Hör av dig till oss och berätta vad du behöver hjälp med. Vi ordnar det snabbt och smidigt!

Vad skiljer Bygglovsexperten från andra firmor?


Det är viktigt att ventilationsritning görs korrekt

En korrekt gjord ventilationsritning behövs för att säkerställa luftens kvalitet hemma. Dåligt ventilerad luft kan leda till skador på både material och människor. Det kan exempelvis bildas mögel vilket i sin tur kan ge upphov till allergi, astma och till och med trötthet och koncentrationssvårigheter.

När du överlåter åt oss att göra dina ritningar slipper du oroa dig för sådana problem. Då kan du känna dig trygg i förvissningen om att luften du andas är frisk och bra för din hälsa. Både för dig själv och dina barn.

Det blir också mycket enklare för dig när du sedan ska montera ventilationen. Av oss får du nämligen en enkel och överskådlig lista över de saker som behövs. Dessutom får du ritningar för allt från bygglov till ventilation.

När krävs det då en ventilationsritning? Och var kommer vi in i bilden?

Om du funderar på att bygga ett hus behöver du ett en ventilationsritning när du ska ansöka om bygglov. Men det krävs även om du ska göra någon större förändring i din redan befintliga ventilation. Du måste också ha en lista över alla delar som behövs när ventilationssystemet ska sättas på plats. Själva installationen kan du välja att göra själv eller be någon annan om hjälp med.


Ventilationsrintningar den viktigaste delen av bygget

En ventilationsritning är alltså nödvändigt. Men det räcker inte. Vi skulle rentav vilja påstå att ventilationen är en av de saker som är absolut viktigast i ett husbygge. Inte bara för din hälsa utan även för plånboken. Med rätt ventilation kan du dra ner på dina värmekostnader och bidra till en bättre miljö för vår planet.

Se alltså till att din ventilationsritning görs av en professionell och kunnig person. Vi kan hjälpa dig med alla aspekter av din ritning, ner till minsta lilla detalj. Därtill till ett mycket bra pris. Om du vill ha hjälp med att skicka in papper för bygglov sköter vi det också. Det spelar ingen roll hur stort eller litet ditt projekt är, om det är för en stor villa eller en liten lägenhet mitt i stan. Du kan tryggt överlåta alltsammans åt oss och vara helt säker på att du får det absolut bästa.


Vad är ventilation?

Ventilation som begrepp innebär en förflyttning och utbyte av luft i byggnader. Detta har flera olika syften men den allra vanligaste är att man vill skapa ett behagligt inomhusklimat. Ventilationen transporterar bort ”dålig luft”, exempelvis fukt och föroreningar, från rummet och tillför i stället "frisk" luft.

Ett ventilationssystem i en bostad består normalt sett av tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum, och frånluftsventiler i badrum, kök, wc och tvättrum.

Principen är alltså att friskluften kommer in där vi normalt sett vistas allra mest, och frånluften leds ut från ytorna där vi brukar skapar fuktig luft, lukt och matos. I badrum och kök bör det alltså finnas en funktion gör att man tillfälligt kan öka frånluftsflödet. Detta sker exempelvis genom användandet av en fläkt.


Självdragsventilation

Den mest klassiska varianten av ventilation är en självdragsventilation. Den bygger sin effekt på att det skapas ett ventilationsflöde av värmeskillnad mellan inne- och uteluft. Det är nämligen så att varm luft utvidgas och blir lättare än kall luft vilket medför att den stiger uppåt. En annan faktor som påverkar draget i en självdragsventilation är vindens påverkan på byggnaden. Det behövs alltså inga fläktar för att självdragsventilation ska aktiveras och fungera.

Självdragsventilation är vanligt förekommande i äldre småhus och flerbostadshus byggda innan 1976.

Ur ett energiekonomiskt perspektiv är dock självdrag utan värmeåtervinning svårt att förena med ett energisnålt byggande. Ofta uppfyller ventilationslösningen inte heller gällande BBR-krav.

Man kan komplettera självdragsventilationen med en elektrisk eller vinddriven fläkt. Lösningen kallas då för förstärkt självdragsventilation och förekommer ofta i badrum eller kök och är då behovsstyrd. Den aktiveras alltså vid de tillfällen då den behövs.


Mekanisk frånluftsventilation

Ett mekaniskt frånluftssystem med en fläkt som leder ut frånluften kallas för F-system. Vanligtvis kommer tilluften in i huset genom ventiler som sitter i väggen. Vanligt är också att ventilerna kan vara placerade bakom ett element eller i en fönsterkarm.

Om frånluftssystem kombineras med en frånluftsvärmepump för att återvinna en del av den värme som leds ut med ventilationen, så kallas det för ett FVP-system.

Om du har en mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning så kallas det för ett FX-system.

Ur ett energiekonomiskt perspektiv är dock en ventilationslösning utan värmeåtervinning svårt att förena med ett energisnålt byggande. Ofta uppfyller ventilationslösningen inte heller gällande BBR-krav.


Vad innehåller en ventilationsritning?

I princip kan man säga att en färdig ventilationsritning i mångt och mycket är en stycklista som också ska fungera som montageinstruktion.

Stycklistan beskriver alltså vilka detaljer som ska användas för att montera ihop ventilationssystemet på ett korrekt fungerande sätt. Vanligt förekommande ventilationsdetaljer som används i en ventilationsritning är spirorör, T-rör, ventilationsböjar med olika vinklar, ljuddämpare, reduktioner, luftdon och fläkt eller ventilationsaggregat.

Ritningen tydliggör också vilka dimensioner som gäller och var någonstans alla böjar och T-rör ska bli monterade.

Alla avgreningar i rummen avslutas med ett luftdon. Beroende på om man suger ut eller tillför ny luft i rummet så används ett frånluft- eller tillluftsdon för detta avslut.

Ventilationsritningen ska också lämna uppgift om vilket flöde av luft som gäller vid varje luftdon. Denna information ska uppges i måttet liter per sekund.

När väl hela ventilationssystemet är monterat kan hyra mätinstrument för att säkerställa korrekt funktion.

Behöver man genomföra någon slags justering eller OVK-kontroll bör man vända sig till en auktoriserad ventilationsfirma.


Vad behöver vi för underlag till en ventilationsritning?

Våra konstruktörer behöver först och främst tillgång till planritning för den aktuella fastigheten. Planritningen ska innehålla både våningsplan och sektionsritning.

Ju mer detaljer en planritning kan innehålla desto bättre men vi kan ta emot allt från handritade planritningar till konstruktionsritningar som är skapade i CAD-format.

CAD är en förkortning för Computer-Aided Design. CAD är digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar. CAD kan utföras i olika program och till olika syften. Ett av de vanligaste CAD-programmen är Autocad och deras filändelse (.dwg) är vanligt förekommande i dessa sammanhang.

Det går naturligtvis att bifoga ritningar i andra format (.gif, .jpg, .png, och pdf) men om våra konstruktörer erhåller planritningen i dwg-format så kan de rita in ventilationen på direkt på konstruktionsritningen (originalunderlaget).

Det kan också vara lämpligt att bifoga information om vilken typ av takläggning som ni planerar i fastigheten och vilka färger som önskas på ytterväggsgaller och eventuella takhuvar. Om ni planerar för ett FTX-system så har ni också möjlighet att lämna eventuella önskemål på var ni vill placera aggregatet.

Får vi denna information så har vi bättre förutsättningar att skapa en så korrekt stycklista som möjligt.

Viktigt är också att du som uppdragsgivare tänker extra på om ventilationens rördragning kan tänkas krocka med något annat som inte framgår av planritningen. Allt sådan information är av stor vikt för oss när vi skapar ett underlag åt dig.


Finns det byggregler som gäller för ventilation?

Ja, det finns byggregler som bland annat gäller för hur ventilation får utföras i din fastighet.

Det finns exempelvis tydliga krav på hur luftflödet ska vara vid olika situationer och tillfällen. Vid så kallad reducerad ventilation ska luftflödet vara minst 0,1 liter/sekund och kvadratmeter golvyta. Reducerad ventilation uppstår bland annat när huset är tomt under en längre tid.

Ventilationsflödet ska däremot vara 0,35 liter/sekund och kvadratmeter golvyta när man vistas frekvent och normalt i bostaden.

Värt att notera är också att finns speciella regler som gäller för exempelvis badrum. Det finns även regler som är kopplade till hur flödet ska vara om fler personer än normalt vistas i ett sovrum.

Det finns även regler som är kopplade till anläggningens energihushållning. Dessa regler baseras på byggnadens golvarea och om arean överstiger 60m² så ska man ha värmeåtervinning på ventilationsluften i ett FTX-system eller en värmepump.

Dessa regler har våra konstruktörer självklart god kännedom om.


Ändring av ventilationssystem

Vid installation eller väsentlig ändring av befintlig ventilationsanordning ska detta alltid anmälas till byggnadsnämnden.

Då en ändring av av ventilation väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad så krävs alltid en anmälan till byggnadsnämnden om detta.

Viktigt att notera är att ingen åtgärd får påbörjas (installation/ändring) innan byggnadsnämnden har givit ett startbesked - om anmälan krävs för insatsen.


Liten ordbok om luft och ventilation


Tilluft

Den friskluft som är kommer in i bostaden går under namnet tilluft.


Frånluft

Den luft som rör sig ut ur huset går under namnet frånluft.


Överluft

Den luft i bostaden som bildas mellan tilluft och frånluft går under namnet överluft. Denna typ av luft uppstår till exempel i en hall, trapphus eller motsvarande ytor där man normalt inte installerar ventiler.


OVK

OVK är en förkortning som betyder obligatorisk ventilationskontroll.


F-system

Detta är ett mekaniskt frånluftssystem som har en fläkt som leder ut frånluften.


FVP-system

Om ett frånluftssystem kombineras med en frånluftsvärmepump för att återvinna en del av den värme som leds ut med ventilationen


FT-system

FT-system är ett mekaniskt till- och frånluftssystem som har hjälp av två typer av fläktar. En fläkt som trycker in tilluft i bostaden och en fläkt som suger ut frånluften.


FX-system

Ett FX-system är en mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning.


FTX-system

Om FT-systemet har värmeåtervinning och värmeväxlare så kallas det för ett FTX-system.


Spirorör

Ett spirorör är en variant av cylinderformat ventilationsrör och består av galvaniserad stålplåt.


T-rör

Ett T-rör används vid T-koppling av flera spirorör.

Behöver du ytterligare hjälp? Ska du även installera vatten och avlopp? Kanske tänker du ha golvvärme i ditt hus? Vi står till tjänst även där. Se till att även här få det snyggt gjort redan från början. Med en professionell VVS-ritning kan det helt enkelt inte bli fel!

010-405 1000