Bygghandling

Bygglovsritningar

1 kvm - 25 kvm: 3900 :-
26 kvm - 70 kvm: 5900 :-
71 kvm - 150 kvm: 8900 :-
150+ kvm: Offert  

* Priser gäller för Bygglovsritningar (Fasadritning, sektionsritning, planritningar, situationsplan & markplaneringsritning).


Konstruktionsritningar

Detaljritningar (Väggar, tak & grund)
Konstruktionsberäkningar
Dimensionering
Konstruktionsdokumentation
Övriga konstruktionshandlingar
Priser från 2900kr

Vid val av bygglovsritningar & konstruktionsritningar via oss på Bygglovsexperten får ni 10% på alla ritningar. Ring för offert.


VVS-ritningar

Ventilation
Värmesystem
Sanitet
Dagvatten
Avlopp
Måttsättning
Priser från 2900kr

Kontrollansvarig

Vår kontrollansvarige kommer hjälpa dig ta fram en kontrollplan
Att ha en kontrollansvarig är i de flesta kommuner ett krav där bygglov krävs
Vi hjälper dig med en certifierad kontrollansvarig i hela Sverige
Priser från 3900kr

En bygghandling kommer alla byggprojekt i kontakt med under byggnationen. För att du ska förstå vad det är, när det används, samt när det kommer behövas kommer vi förklara det för dig här. Det är mycket viktigt att du som beställare förstår en bygglovshandling. En bygglovshandling är endast en status med flera olika dokument och ritningar. Övriga dokument kan vara bland annat teknisk och rumsbeskrivning. Det är mycket viktigt att ritningarna kombineras tillsammans med dokument som förklarar och ger ett helhetsgrepp både till entreprenören samt byggnadsnämnden.

Du får inte glömma att genomföra energiberäkningen vid nybyggnation. Alla bygghandlingar är helt och hållet juridiskt bindande för att den utförande entreprenören och även ett bra hjälpmedel för att utföra projektet utifrån krav från beställaren. Är bygglovsritningarna tillräckligt tydliga används de även som bygglovshandlingar. Det nämns om konsulten gör om handlingen till en bygghandling vilket är ofta förekommande för de mindre byggprojekt.


Definition vad en bygghandling är

Ritningarna är bygghandlingarna där kvalité på ritningen samt noggrannheten ska vara hög så att entreprenören kan genomföra hela projektet endast med hjälp av dessa arkitektritningar. I bygghandlingarna beskrivs dimensioner, material samt utförande.


När behöver man bygghandlingar?

Tidigare har vi nämnt att bygglovsritningar kan ändra status till bygghandling ifall de uppfyller kvalitetskrav. Ska beställaren upphandla projektet ska bygghandlingarna vara tillgängliga så att anbuden kan utvärderas korrekt. I de fall där utförande entreprenören är med tidigt i hela projektet kan både erfarenhet och kunskap vara behjälplig när alla bygghandlingarna arbetas fram. En viktig grundsten för att leverera en god kvalité samt ett bra ekonomiskt utfall är ifall samarbetet mellan utförande entreprenören och beställaren är bra. Så fort projektet står helt färdigt och kan lämnas till beställaren byts statusen på bygghandlingarna till relationshandlingar. Det ska även finnas andra dokument i relationshandlingarna förutom det som finns i bygghandlingarna. Det kan vara garantisedlar, produktblad, egenkontroller etc. De handlingarna ska kunna användas senare under hela livstiden för byggnaden för exempelvis service, drift samt underhåll. En garantibesiktning sker alltid efter 2 år och även efter 5 år, då kommer bygghandlingarna vara besiktningsunderlag.


Varför behövs det bygghandlingar?

Bygglovshandlingarna och dess framtagande är mycket viktigt ifall ni ska ha en entreprenör som utför projektet. För entreprenören är bygghandlingarna juridiskt bindande. Det är även ett styrande dokument när projektet besiktigas. Tillsammans med en ÄTA-lista gör att besiktningsmännen har dokumenten som ett besiktningsunderlag. I de fall beställaren tillsammans med entreprenören frångått något i bygglovshandlingen måste bygglovsritningarna uppdateras så det stämmer överens med verkligheten.


Bygghandel 90 definierar kraven för bygghandlingar

För att konstruktör och arkitekt med flera ska kunna förstå vad varandra menar finns det en framtagen svensk standard utifrån vilka rekommendationer som finns i den svenska byggsektorn sen tidigare. Det som är grund för utformningen av de svenska bygghandlingarna kallas ”Bygghandling 90”. Sammanlagt finns det åtta böcker med innehåll som bland annat ”Måttsättning av byggprojekt” samt ”Formerna av redovisning” under del 1 – 3.


Vad kostar det att upprätta bygghandlingar?

Vid enklare projekt såsom om-, ut- och tillbyggnader används bygglovshandlingar som bygghandlingar och lämnas över till entreprenören. För utförandet är det entreprenören är den som är ansvarig, det är viktigt att känna till. Är projektet mer komplicerat såsom en större ombyggnad eller nybyggnation som kan påverka konstruktionen måste bygghandlingar framföras. Beställaren kan använda bygglovsritningarna som en grund till projektet. En kostnad för bygghandlingar inklusive detaljer för ett enplanshus ligger på cirka 5 – 10 000 kr.

010-405 1000