Behövs ett bygglov när man vill bygga en balkong?

Grundregeln när det gäller att ansöka om bygglov är att det krävs ett godkänt sådant för att få bygga en utbyggnad. Utbyggnaden innebär att byggnadens volym ökar. Dock finns det ett undantag som gäller en- och tvåfamiljshus i detaljplanområdet. Det undantaget omfattar alla de mindre utbyggnaderna såsom burspråk, uppstickande del samt balkonger. Utbyggnaden kan inte byggas på en så kallad komplementbyggnad om byggnaden ska undantas från bygglov.


Får man bygga flera balkonger och vilken storlek får de ha?

Det anges inte hur många av de mindre utbyggnader som är undantagna och inte exakta storleken på dem heller. Dock måste utbyggnaden följa de gällande stadsplaneringsreglerna som är uppsatta och det kan bli begränsningar på grund av dem. En allmän regel för utbyggnader är också att de ska komplettera befintliga byggnader och därför inte ska överbelasta tidigare byggnader.


Vilka är kraven för balkongplacering?

En utbyggnad får inte ske mindre än 4,5 meter från en grannes tomt utan att grannen har gett ett medgivande. Detta samtycke kan ges muntligt eller skriftligt, dock rekommenderar vi alltid att man tar ett skriftligt samtycke så att det är tydligt för de inblandade parter vad som har avtalats. Bygger man utbyggnaden mindre än 4,5 meter från grannens mark och att grannen inte har gett tillåtelse kräver byggnationen ett bygglov.


Gäller undantaget oavsett?

Befintliga undantag kanske inte alltid är i giltigt, det kan till exempel vara i områden av särskilt värde eller i områden med omfattande tillståndskrav. Undantag är även ogiltigt ifall byggnaden i fråga är värdefull exempelvis ur miljömässig eller historisk synpunkt. Utbyggnaden får inte heller strida mot detaljplanen.


Finns det fler krav?

Även om utbyggnaden är undantagen från bygglov finns det några andra grundregler man måste följa vid samtliga byggen. Utbyggnader ska uppfylla krav som anges i PBL, BBR, PBP och EKS. Dessutom ska utbyggnaden passa den befintliga miljön samt ta vara på hela områdets befintliga egenskaper. Andra lokala krav finns ibland också som kan ställas för den aktuella utbyggnaden. Vi rekommenderar alltid att man kontaktar den berörda kommunen i mycket god tid så för kännedom om alla regler och krav som gäller på byggnationen.


Gäller samma krav vid inglasade balkonger?

Övriga krav inkluderar inglasade balkonger. Ska man lägga ett tag över en redan befintlig uteplats bör du läsa på mer vad som exakt gäller. Ska man planera att bygga om en befintlig altan kan man behöva ansöka om bygglov om det är en fasadändring. Det avgörs mellan olika fall och rekommendationerna är att man rådgör med de lokala myndigheterna innan man påbörjar bygget. Planerar man att bygga helt nytt växthus som har glastak och väggar krävs oftast ett bygglov. Dock finns det undantag för växthus som man kan lära sig mer om här under kategorin växthus.

010-405 1000