Bygglov för K-märkta hus

K-märkta byggnader. Du har säkert hört ordet förut men har du funderat på vad det faktiskt betyder? Många tror att ett K-märkt hus innebär att du inte får göra någonting men så är inte riktigt fallet. Vi ska försöka reda ut vad en K-märkning faktiskt innebär och vad som faktiskt gäller när du söker bygglov för ett K-märkt hus.


Flera olika lagar

Det finns flera olika lagar som reglerar byggnader och det finns flera olika typer av K-märkning som ger olika mycket skydd för byggnaden. De finns tre stora lagar som man brukar prata om när man pratar om ett hus som är K-märkt.

  • Kulturmiljölagen
  • Plan- och bygglagen
  • Miljöbalken

Dessa lagar innehåller alla olika paragrafer som ger hus och byggnader olika grader av skydd. Lagarna är oberoende av varandra och även om en byggnad sällan omfattas av mer än en i taget är det faktiskt inte omöjligt. Den första, och den lag som ger hårdast skydd, är kulturmiljölagen.

Kulturmiljölagen

Kulturmiljölagen finns till för att skydda de viktigaste delarna i vårt kulturarv. I lagen finns det skydd för bland annat fornlämningar, fornfynd, kulturminnen samt även vissa byggnader. Enligt kulturmiljölagen kan en byggnad få en byggnadsminnesförklaring. Detta är den starkaste typen av K-märkning i svensk lag och i hela landet finns det inte fler än 2000 byggnader som fått detta skydd.

En byggnadsminnesförklaring utfärdas av länsstyrelsen och det är också dem som bestämmer hur byggnaden ska skyddas med s.k. särskilda skyddsbestämmelser. Dessa bestämmer vad det är med byggnaden som ska skyddas och hur den ska vårdas. Detta kan till exempel innebära att du inte får förändra den fasta inredningen, planlösning eller byggnadens yttre fasad.

Innan du köper en byggnad som är byggnadsminnesförklarad är det därför viktigt att du tar reda på exakt vilka särskilda skyddsbestämmelser som gäller för ditt hus. Dessa hittar du i en databas hos Riksantikvariatsämbetet. Om du inte är nöjd med informationen du hittar du kan du också kontakta länsstyrelsen för att få mer hjälp.

Plan- och bygglagen

En annan lag som ofta används för att skydda byggnader är Plan- och bygglagen (PBL). Denna lag nämns oftast när man pratar om bygg- och rivningslov men den har också flera andra funktioner. Med hjälp av denna lag får kommuner möjlighet att s.k. q-märka byggnader som de anser vara värdefulla för kulturhistorien. Vilket skydd som q-märkning ger kan variera men anges alltid i detaljplanen för byggnaden. Det är alltså här du bör kolla innan du köper en byggnad som blivit q-märkt. Fråga mäklaren om du känner dig osäker på vad som gäller för byggnaden du funderar på att köpa.

Det finns också möjligheter för kommuner att skydda byggnader med hjälp av Plan- och bygglagen, även om de inte har q-märkt ett hus. De flesta kommuner har nämligen ett bevarandeprogram vilket är ett program där de kan peka ut specifika värdefulla byggnader och miljöer. Finns byggnaden med här har den ett särskilt skydd i lagen. För att se hela bevarandeprogrammet rekommenderar vi att du kontaktar kommunen som du bor i.

Om byggnaden är q-märkt eller finns med i bevarandeprogrammet kan kommunen, vid en bygglovsprövning, kräva att byggherren först utför en antikvarisk förundersökning av byggnaden. De kan också kräva att en antikvarisk kontrollant följer hela ombyggnationen för att kontrollera att byggnaden bevaras. Detta gör kommunen för att byggnaden ska behålla sitt kulturhistoriska värde för eftervärlden och finnas kvar för att fler ska kunna ta del av byggnadens unika värde.

I PBL:s åttonde kapitel finns också flera olika paragrafer som kan vara bra att känna till som byggherre. Dessa skyddar nämligen byggnaden även om den inte är q-märkt eller finns med i kommunens bevarandeprogram. Detta är paragraferna 13, 14 och 17.

Miljöbalken

Den sista lagen som vi ska nämna i vår artikel är Miljöbalken. I Sverige finns det flera olika riksintresseområden. Detta är områden med ett högt kulturvärde som är nästan eller helt unika i sitt slag, antingen i sin region eller i hela landet. Skulle den byggnad som du köpt ligga i ett av dessa områden kan kommunen kräva en antikvaries medverkan vid bygglovsärenden.

Innan du köper ett hus brukar vi därför rekommendera att du kollar upp om det ligger i ett av dessa områden eller inte. Du hittar all information du behöver hos länsstyrelsen.

Får jag bygga om mitt K-märkta hus?

Lagarna som vi har diskuterat kan kännas oresonliga och det kännas självklart tufft och jobbigt när man får avslag på sin bygglovsansökan på grund av en sådan diffus anledning som ”kulturhistoriskt värde”. Vad man måste komma ihåg är att lagarnas syfte inte är, och har aldrig varit, att hindra all form av förändring. Byggnader har alltid och kommer alltid att förändras, den saken är klar.

Deras syfte är i stället att se till att den som vill förändra en byggnad med högt kulturhistoriskt värde först tänker igenom förändringen och genomför åtgärder som samspelar med byggnaden, istället för att första dess värde. Grundfallet i lagen är alltid att du ska få ändra byggnaden. Ibland behöver man bara tänka efter lite extra vad man gör för ändringar.

Funderar du på att köpa eller äger du redan ett K-märkt hus? Då är det alltid en god idé att prata med en byggnadsantikvarie innan du skickar in din bygglovsansökan till kommunen. Då kan ni tillsammans gå igenom vad du vill göra och hur det bäst kan göras utan att förstöra byggnadens historiska värde. Idag finns det flera olika konsultfirmor som erbjuder den här typen av tjänster.

Antikvarisk kontrollant

Ibland kan kommunen som sagt erbjuda ett bygglov med ett krav på att byggherren ska ta in en antikvarisk kontrollant som ser till att byggnadens kulturhistoriska värde bevaras. Byggnaden behöver inte ens vara K-märkt för att detta ska kunna ske, det räcker med att den bedöms vara kulturhistorisk värdefull. Denna antikvariska kontrollant måste vara certifierad för att få utföra jobbet.

Om du behöver anlita en certifierad byggnadsantikvarie för att få bygga om ditt k-märkta hus finns det en komplett lista av alla certifierad antikvarier hos boverket. Här kan du snabbt se vilken antikvarie som kommer kunna hjälpa dig med ditt projekt.

Att köpa ett k-märkt hus kan kännas obehagligt eftersom du i många fall inte vet vad du får och inte får göra med det. Att huset är skyddat behöver dock inte, som vi visat, betyda att du inte får förändra något. Det kräver bara att du tänker efter en extra gång när du planerar din bygglovsansökan och kanske anlitar expert hjälp för att allt ska gå rätt till. Du behöver alltså inte oroa dig bara för att ditt hus är k-märkt. Det går att få bygglov ändå!

010-405 1000