Bygglov för parkeringsplats?

Parkeringsplatser är ett självklart inslag i vårt moderna samhälle. Vi använder dem dagligen utan att tänka en enda tanke på vad som gömmer sig bakom själva definitionen av en parkeringsplats.

Primärt kan man kortfattat säga att en parkeringsplats är ett område som är anvisat för uppställning av ett fordon med eller utan förare. Definitionen av ett fordon är en anordning som framförs på hjul, medar, band eller liknande där avsikten är att transport ska se på marken men inte framföras på skenor.

Fordon i sig delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, cyklar, sidovagnar och övriga fordon.

Vad som däremot inte räknas som en parkering är områden och platser för tillfällig uppställning under kortare tid. Till exempel platser för den åkandes på- eller avstigning. Samma sak gäller ytor avsedda för lossning eller lastning av gods och väntplatser vid exempelvis färjeläger eller tullstationer. Dessa klassas inte heller som parkeringsplatser.

Men vad gäller egentligen för att du ska få anlägga en parkeringsplats? Vi reder ut begreppen, samlar fakta och lotsar dig framåt till mer kunskap i ämnet.


Bygglov eller inte?

Generellt sett så kan man säga att det alltid kräver bygglov att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. Lovplikten gäller både inom och utanför det detaljplanerade området.

Bygglovsplikten för parkeringsplatser gäller vid fysisk förändring av marken såsom asfaltering och avgrusning. Den gäller även för anordnande av räcken och markering i anslutning till parkeringen.

Viktigt är att veta är att lovplikten även gäller om den avsedda platsen för parkeringen inte kräver någon fysisk förändring av marken.

Finns det undantag som inte kräver bygglov? Ja, det gör det och dessa gäller primärt

  • En- och tvåbostadshus
  • Totalförsvaret

En- och tvåbostadshus

För att utnyttja undantag från bygglov för en- och tvåbostadshus måste följande kriterier vara till fullo uppfyllda:

  • På den aktuella fastigheten får det endast finnas ett eller två enbostadshus, alternativt ett tvåbostadshus.
  • Den önskade parkeringsplatsen få endast vara avsedd för fastighetens behov.
  • Det får inte finnas krav på bygglov för parkeringsplats i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Kom ihåg att en parkeringsplats som i sig inte kräver något bygglov ändå kan kräva tillstånd, dispens eller anmälan i enlighet med annan lagstiftning. Här kan det till exempel röra sig om dispens från strandskydd, tillstånd för genomförande av åtgärder inom vägområde eller åtgärder som sker nära allmän väg.


Totalförsvaret

Parkeringsplatser som anordnas inom verksamhet för totalförsvaret kräver inget bygglov. Samtliga byggnader och anläggningar (hit räknas parkeringsplatser) avsedda för totalförsvaret, och är av hemlig natur, frångås bygglov, marklov och rivningslov. Däremot ska en dialog med Länsstyrelsen upprättas, som i sin tur sedermera ska kunna informera berörd kommun om de åtgärder som ska genomföras.


Vad definieras som ett bostadshus?

Vad definierar då ett bostadshus rent storleksmässigt? Ingenting alls, om vi ska utgå från avsaknaden av krav gällande just storlek. Bostadshuset kan teoretiskt vara hur litet som helst och ändå åtnjuta bygglovsbefrielse för anläggning av parkeringsplats.

Ett fritidshus/sommarstuga klassas som en- eller tvåbostadshus och därmed får en bygglovsbefriad parkering anordnas till dessa. Däremot finns en dom från Mark- och miljödomstolen (MÖD) som slagit fast att kolonistugor inte klassas som en- eller tvåbostadshus.

Samma sak gäller för stugor som ingår i hotellanläggning, stugby eller motsvarande inom fritids-, rekreation- och turistanläggningar. Dessa klassas inte eller som en- eller tvåbostadshus.


Var får man placera en bygglovsbefriad parkeringsplats?

Det får bara anordnas en bygglovsbefriad parkeringsplats på mark där det redan finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Denna färdigställda byggnad måste även ha godkänts med ett slutbesked.

Om fastigheten är uppförd med stöd av den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) eller tidigare lagstiftning, är det dock tillräckligt att den är färdigbyggd och brukad som bostadshus under en längre tid. Detta med anledning av att slutbesked inte var praxis vid uppförandet av fastigheten.

Om det befintliga en- eller tvåbostadshuset har uppförts olovligt utan bygglov så får man heller inte anordna någon bygglovsbefriad parkeringsplats till fastigheten.

Om en byggnad under åren olovligen skulle ha ändrat sitt primära användningsområde, från till exempel redskapsbod till fritidsbostad, så betyder det inte att fastigheten automatiskt har rätt till bygglovsbefriade åtgärder. Önskar man anordna en parkeringsplats i anslutning till en sådan fastighet måste ett bygglov för fastigheten beviljas i efterhand, innan påbörjad insats för bygglovsbefriad parkeringsplats kan åtnjutas.

Skulle fastighetens en- eller tvåbostadshus rivas så får parkeringsplats inte anordnas utan bygglov, med hänvisning till att det inte längre finns något behov av parkering till fastigheten.

Att riva eller ta bort en parkeringsplats kräver dock ingen anmälan eller rivningslov.

Om det enligt detaljplan har avsatts mark för väg eller gata så krävs det inget bygglov för att anordna en parkeringsplats.


Parkeringsplatsens storlek

Grundregeln är att bedömning skall göras utifrån varje enskilt fall. Med det sagt så finns det ingen gräns som reglerar storleken på parkeringsplatsen. Beroende på vem eller vilka som bor i fastigheten/huset är avgörande för det bedömda behovet.

Med andra ord så kan också behovet ändras över tid. En fastighet som initialt beboddes av en ensamstående hade kanske behovet av parkeringsplats för ett (1) fordon. Vid ett senare tillfälle bodde flera vuxna i fastigheten och behovet av parkeringsplatser hade därmed ökat. Parkeringsplatsen tillåts då att utökas i relation, alternativt ny parkeringsplats anläggas, utan att bygglov krävs.


Anpassning, avsteg och undantag

Undantag kan tillämpas om en parkeringsplats anläggs med stöd av väglagen eller om marken som avses att användas är detaljplanerad för just väg eller gata.

Anpassning och avsteg gällande egenskap- och utformningskrav får göras i den utsträckning som är skälig med hänsyn tagen till åtgärdens omfattning och art.


Vilka krav finns på en parkeringsplats?

En parkeringsplats måste i alla avseenden alltid uppfylla de krav som finns i plan- och bygglagstiftningen även om det inte krävs bygglov eller anmälan.


Vad händer om man inte bygger enligt kraven?

Som vilken byggnation som helst så räknas även parkeringsplatser som svartbygge om de uppförs utan att uppfylla kraven för lovbefrielsen. Då får man räkna med att Byggnadsnämnden griper in och att de även kommer att ta ut en så kallad byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden har även rätt att förelägga byggherren om att söka bygglov i efterhand alternativt att kräva återställning av den bebyggda platsen till sitt ursprung om inte bygglov kan ges i efterhand.

Vanliga brott mot lovbefrielsen är till exempel om en parkeringsplats anordnas utan att placeras vid ett en- eller två bostadshus. Men det kan även vara tekniska egenskaper eller krav på utformning som inte uppfylls.


Summering

Generellt sett så krävs det alltid bygglov att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus.

Det får bara anordnas en bygglovsbefriad parkeringsplats på mark där det redan finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

Du krävs inget bygglov för parkeringsplatsen om den endast är avsedd för fastighetens behov.

Det finns ingen gräns för hur stor parkeringsplatsen får vara

Att riva eller ta bort en parkeringsplats kräver dock ingen anmälan eller rivningslov.

010-405 1000