Bygglov för skyltar?

Har du eller ditt företag behov att sätta upp en skylt på fastighetens fasad? Eller planerar ni att skaffa en fristående skylt att ha på marken utanför butiken? Det finns väldigt många varianter av skyltning att välja på eftersom det är ett effektivt sätt att sprida reklam och budskap. Men det är så klart inte bara att beställa en skylt och montera den där man vill ha den. Så vad gäller egentligen för att du ska få sätta upp, flytta eller ändra en skylt? Vi reder ut begreppen, samlar fakta och lotsar dig framåt till mer kunskap i ämnet.


Vad defineras som en skylt?

Det går inte att blunda för att utbudet av skyltar ökar för varje år som går. Så även utvecklingen gällande varianter av skyltar och vad som faktiskt räknas som skylt. Vi tar oss en närmare titt på de olika skyltgrupper som i nuläget är vanligast förekommande.

 • Fasadskyltar
 • Fristående skyltar
 • Bildskärmar
 • Informations- och orienteringstavlor
 • Flaggor
 • Ljusprojektioner
 • Byggskyltar
 • Trafikskyltar
 • Andra typer av skyltar

Fasadskyltar som är enkelsidig är en av de vanligast skyltformarna. Dessa monteras eller appliceras med budskapet riktat åt ett håll. Det finns en uppsjö av varianter;

 • Skylt med målade bokstäver
 • Neon- eller diodskylt
 • Lösa bokstäver
 • Skyltlåda
 • Hela skyltplattor
 • Lösa bokstäver på skyltyta
 • Skivskyltar
 • Skylt på skyltfönster
 • Reklamytor på fasader

En annan populär modell är dubbelsidiga fasadskyltar som sticker ut från fasaden. Det kan exempelvis vara:

 • Pendelskylt
 • Flaggskylt
 • Flaggskylt med skyltlåda
 • Plogskylt

Utöver detta kan man även använda sig av mjuka skyltar till exempel vepor och banderoller. Dessa fästs också på fasaden och är vanliga att se på varuhus eller som reklamskyltar på sportarenor.

Fristående skyltar är också vanligt förekommande och finns i en mängd olika storlekar. I stadskärnan stöter vi ofta på trottoarpratare, sandwichskylt eller vippskylt. Dessa står ofta utanför matbutiker, tobakshandlare och småbutiker.

Exempel på större fristående skyltar kan vara stolpskylt, skylttavla på stolpe, skyltpylon eller reklamballong. Ofta rejält stora skyltar som ni ser vid exempelvis köpcentrum.

En fristående skylt kan vara vara en reklamtavla i stadens centrum, integrerad i en busskur men också en banderoll som fästs på ett staket.

Bildskärmar är helt enkelt en stor digital skärm som förmedlar ett budskap, reklam eller motsvarande. De är vanligt förekommande vid exempelvis infarter till städer eller utanför en biograf och teater. Dessa kan vara fristående eller monterade på en fasad.

Information- och orienteringstavlor har som syfte att hjälpa besökare att hitta rätt i området. De kan finnas vid infarter till samhällen, industriområden, bostadsområden, idrottsområden eller handelsområden.

Flaggor har på senare blivit väldigt populära som reklamskyltar. Dessa pryds med exempelvis företagsnamn, föreningsnamn, logotyper eller produktnamn och används på fristående flaggstänger eller på flaggstänger fästa på fasaden eller byggnadens tak. Framför allt den så kallade beachflaggan (fjäderflaggan) är väldigt populär och lättanvänd.

Ljusprojektioner Genom att projicera ett ljus med exempelvis en logotyp eller ett restaurangnamn kan man skapa en skylt på en fasad eller yta. Detta räknas alltså också som en skylt.

Byggskyltar Byggskyltar används nästa uteslutande vid byggarbetsplatser för att kungöra vad som byggs, vilka aktörer som är involverade och ibland också när bygget avser vara klart.

Trafikskyltar I trafiken kryllar det av skyltar av de olika slag. Allt från vägmärken till informationsskyltar och anordningar. De flesta av dessa skyltslag regleras i vägmärkesförordningen. På sjön finner man också anpassade skyltar, märken och andra anordningar. Dessa regleras i sjötrafikförordningen.

Andra typer skyltar Det finns skyltar som man vid första betraktelsen kanske inte tänker på som just en skylt. Den behöver nämligen inte ha text för att klassas som en skylt utan den kan endast bestå av en logotyp. Andra typer av skyltar som är vanliga är gatunamn, gatunummer och namn på fastighetsägare.


Bygglov eller inte?

Som regel krävs det alltid bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt om området omfattas av detaljplan. Definitionen av att montera en skylt innefattar exempelvis att montera den på en byggnad, hissa upp den i en flaggstång, applicera den på en mur eller spänna upp den på ett staket.

Men visst finns det undantag från lovplikten och dessa beror på till exempel skyltens storlek, placering, syfte och varaktighet. Notera att dessa undantag inte är gällande om skylten monteras på eller i anslutning till byggnader som betraktas som särskilt värdefulla av historisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig karaktär.

Nedan punkter visar skyltar som generellt är undantagna från bygglov:

 • Skyltens area är mindre än 1 m2**
 • Skylten ska användas vid ett tillfälligt evenemang (max fyra veckor)
 • En orienteringstavla vars area inte är större än 2 m2 **
 • Skyltar som monteras inomhus (gäller även i skyltfönster)
 • Vissa typer av flaggor (nationsflaggor, kommunflaggor etc)
 • Vissa vägmärken
 • Vissa sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjöfarten

Exempelvis får alltså en skylt som är till för att informera om en stadsfest, marknad, konsert eller idrottstävling, sitta uppe i max fyra veckor utan att bygglov krävs.Inte heller krävs det bygglov för att sätta upp skyltar i samband med exempelvis val till riksdagen, kommunfullmäktige eller sametinget.

Notera att dessa undantag (**) inte är gällande om skylten monteras på eller i anslutning till byggnader som betraktas som särskilt värdefulla av historisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig karaktär.


Fler undantag - här behöver du inte ha något bygglov

Flaggor
Vissa typer av flaggor kräver inget bygglov. Det gäller till exempel nationsflaggor, flaggor med kommunvapen eller liknande. Det kan alltså också vara regionflaggor, EU-flaggan, romska flagga eller samiska flaggan.

Sjövägmärken
Inte heller behöver man bygglov för sjömärken eller säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen. Vill man läsa mer om just detta kan vi rekommendera Transportstyrelsens hemsida under rubriceringen ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”.

Vem äger marken? Om skylten ska placeras på mark som inte är din egen så krävs ett godkännande från aktuell markägare.

Placering av skylt på offentlig plats Om du vill placera en skylt på en offentlig plats (gator, torg, parker) inom detaljplanerat område måste du söka tillstånd hos polismyndigheten.

Det är inte heller ovanligt att kommuner beslutar om lokala ordningsföreskrifter för att reglera användandet av skyltar, flaggor, affischer, banderoller, ljusanordningar och markiser.

Skylt i närheten av väg Här gäller det att hålla tungan rätt i mun för både skyltar som kräver och inte kräver bygglov kan i enlighet med väglagen behöva tillstånd om de ska monteras vid allmänna vägar.

Det kan också krävas tillstånd för skyltar som normalt inte kräver bygglov om dessa på något sätt påverkar enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Skylt i närheten av strand Om skylten ska placeras inom ett område som omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, kan det krävas strandskyddsdispens. Detta gäller då oberoende om bygglov eller inte krävs för själva skylttypen.


Summering

Som regel krävs det alltid bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt om området omfattas av detaljplan. Om skylten ska placeras på mark som inte är din egen så krävs ett godkännande från aktuell markägare. Om du vill placera en skylt på offentlig plats måste du söka tillstånd hos polismyndigheten. Bygglov behövs inte om skyltens area är mindre än 1 m2. Tillfälliga skyltar i samband med evenemang (max fyra veckor) kräver inget bygglov. Skyltar inomhus kräver inget bygglov. Kontakta alltid den aktuella kommunen om du är osäker på vad som gäller för den aktuella byggnaden och/eller området.

010-405 1000