Bygglov för solceller?

Solfångare, solceller, soltak, solpaneler, solcellspaneler eller solenergianläggning. Kärt barn har många namn.

Det råder ingen som helst tvivel om att alternativa energikällor är på stark frammarsch i vårt moderna och miljömedvetna samhälle. En av de allra tydligaste trenderna är solenergianläggningar. Det vi i folkmun lite slarvigt brukar kalla för solpaneler eller solceller.

Nyttjandet av solceller har visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt både för den egna fastighetens drift men också för möjligheten att sälja ett eventuellt elöverskott vidare. Det produceras alltså ingen el som går förlorad. Den el som hushållet inte själv förbrukar säljs till elhandlaren som man har elavtal med. Men ju större andel av elen som produceras och används i den egna fastigheten, desto mer lönsam är investeringen. Ja, ni har säkert redan räknat på det eftersom ni har landat på just den här sidan.

Men vad gäller egentligen för att du ska kunna montera upp dina solpaneler? Vi reder ut begreppen, samlar fakta och lotsar dig framåt till mer kunskap i ämnet.

Det finns primärt två sätt att montera och nyttja solenergianläggningar.

 • Anläggning monterad på byggnad
 • Fristående anläggning

Anläggning monterad på byggnad

Det första man ska ta reda på är om den aktuella fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. Solfångare och solcellspaneler kan i vissa fall kräva bygglov inom detaljplanerat område. Städer, samhällen och orter är ofta detaljplanerade områden.

Notera att om bygglov eller anmälan krävs så får du inte påbörja installationen innan du har fått ett startbesked. Det är praxis att kommunen tar ut en avgift av den som söker bygglov eller gör en anmälan. Avgiftens storlek brukar variera mellan kommunerna.

Ligger fastigheten däremot utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det finns dock kriterier som måste vara uppfyllda för att detta ska gälla. Se mer info under rubriken Bygglovsbefriad.


Fristående anläggning på marken

Fristående solenergianläggningar på marken kan i vissa fall kräva bygglov men är i de flesta fall befriade från detta. Detta gäller både inom och utom områden med detaljplan och områdesbestämmelser.

Detta gäller även när det kommer till anläggningar inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och inom riksintresseområden. Om du däremot ska ha en transformatorstation eller en teknikbod i anslutning till solceller på marken så krävs ett bygglov.

Om solcellsanläggningen i sig är att betrakta som en byggnad kan bygglov även krävas vid en fristående solenergianläggning.

Om du går i tankarna att bygga en solcellspark så kräver de för tillfället inget bygglov så länge de är byggs upp utanför detaljplanerat område. Du måste dock göra en anmälan till Länsstyrelsen, som i sin tur kontrollerar att bland annat skyddade områden, artskydd samt fornlämningar inte påverkas av den planerade solcellsparken.


Bygglovsbefriad

I augusti 2018 togs det generella kravet på bygglov för solcellsinstallationer bort.

För att ta del av denna bygglovsbefrielse vid montering av solceller måste nedan punkter vara uppfyllda.

 • Anläggningen ska monteras utanpå en fastighet/byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Solcellerna måste också följa byggnadens form (taket och/eller väggens lutning). Om avvikelse sker från detta krävs bygglov
 • De får inte monteras på byggnader, eller inom bebyggelseområden, som är klassade som särskilt värdefulla. Bygglov krävs för detta.
 • Ur ett säkerhetsperspektiv så får solcellerna inte monteras inom, eller i anslutning till, områden som är av riksintresse för totalförsvaret (exempelvis övningsområden och flygfält). Bygglov krävs för detta.
 • Om detaljplanen för området kräver ett bygglov kan alltså anläggningen inte heller vara bygglovsbefriad.

Även om det inte behövs ett bygglov kan det trots allt krävas att man gör en anmälan till kommunen innan installationen får påbörjas. Det är i första hand om installationen avsevärt påverkar byggnadens brandskydd eller bärande delar som sådan anmälan måste skickas in. Notera att detta gäller för alla byggnader som omfattas av denna påverkan, alltså även för om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område.

Lokala avvikelser kan också förekomma. Känner man sig osäker på vad som gäller för just den aktuella byggnaden så rekommenderar vi alltid att man kontaktar sin kommuns byggnadskontor för att räta ut frågetecknen. Ofta får man svar på frågan direkt via telefon.


Utökad lovplikt

Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser. Lovplikt gäller till exempel om anläggningen av solceller innebär att fastigheten byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Samma sak gäller om fastigheten eller byggnadens yttre utseende skulle påverkas avsevärt av förändringen.

Det finns möjligheter att utöka lovplikten inom områden som bedöms ha stora kulturvärden. Lämpligt är att kommuner i sin översiktsplan tar ställning till vilka områden som anses ha den typ av kulturvärde att det föreligger anledning till en utökad lovplikt.

Noterbart är att byggnadsnämnden i efterhand kan ingripa om byggnation eller montering har utförts på ett felaktigt sätt. Detta även om åtgärden i sig inte krävde bygglov. Ett sådant felaktigt ingrepp kan i värsta fall medföra en bestående skada på nämnda kulturvärden och väsentliga kostnader för ansvarig byggherre.


Summering

För solenergianläggningar beror det på deras placering och utformning om du behöver ett bygglov eller inte. Utanför detaljplan krävs det under normala omständigheter inte bygglov för solfångare eller solceller på byggnader. Om installationen avsevärt påverkar byggnadens brandskydd eller bärande delar måste en anmälan skickas in till kommunen (ej att förväxla med bygglovsansökan). Om det finns en utökad lovplikt i områdesbestämmelser kan det också krävas bygglov för solfångare och solceller trots att området ligger utanför detaljplanen.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att monteringen av solceller ska vara bygglovsbefriad:

 • de måste monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de måste följa byggnadens form
 • de får inte monteras på fastigheter/byggnader, eller inom bebyggelseområden, som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom, eller ens i anslutning till områden, som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att detaljplanen som gäller för området inte kräver bygglov för solenergianläggningen.
010-405 1000