Bygglov


Bygglov – Vad kostar det att ansöka?

Att ansöka om bygglov innebär såklart en kostnad. men vad kostar det egentligen att ansöka om ett bygglov? Det kommer vi att svara på här.

Till att börja med så vill vi säga att den exakta kostnaden för ett bygglov varierar kraftigt då flera olika faktorer spelar in. Ibland kan det vara så att det verkar relativt billigt till en början men i slutändan kan beloppet öka avsevärt.

Nedan har vi sammanfattat lite olika punkter som kan påverka den totala kostnaden när du gör en bygglovsansökan och som kan vara bra för dig att känna till innan du påbörjar ditt projekt.


Bygglovsavgiftens olika delar

Bygglovsavgiften är uppdelad i olika delar som i grunden är en kombination av lön som utgår till tjänstemännen samt hur lång tid varje del i bygglovet tar.

Rent generellt så ska ett bygglov även vara skattefinansierat till viss del vilket betyder att kommunen ska stå för en del av kostnaden.

Taxan för byggnadsnämndens arbete regleras i plan- och bygglagen. Kommunens avgift regleras där och får inte överstiga snittkostnaden för den typen av besked, beslut eller handläggning. Det är kommunfullmäktige som beslutar taxan.

Någon nationell bestämmelse om hur mycket ett bygglov får kosta finns inte, just därför kan det skilja sig väldigt mycket mellan kommunerna.

Ett exempel är kommunen Robertsfors som ligger i Västerbotten, där är bygglov för permanent bostadshus kostnadsfria då man vill få fler invånare till kommunen. Detta är inte heller helt ovanligt i andra kommuner i landet som också vill locka fler människor att bo i kommunen.

Nedan går vi igenom de olika delarna mer detaljerat i olika punkter för att du ska få en bättre överblick.


Del A

 • Administration och arkivering av ditt ärende
  • Administration i POIT
 • Planprövning
 • Kontroll av ritningar
  • Byggnadens placering
  • Yttre utformning
  • Färgsättning
  • Användbarhet
  • Tillgänglighet
  • Måttgranskning
 • Tomtens planering
  • Utfarter
  • Parkering
  • Färgsättning
  • ångvägar
  • Dagvattenhantering
  • Fyllning och schaktning
  • Skred och högvatten
 • Platsbesök under projektet

Del B

Kommunerna har, enligt plan- och bygglagen rätt att ta ut en avgift för att bygglovet har nytta av eller detaljplaner. Dock är det inte alla kommuner i Sverige som gör detta. Nedan följer ett exempel för kostnaden för ett bygglov.

 • Planavgift 50 000 kr
 • Bygglovsavgift inkl. startbesked 23 000 kr
 • Nybyggnadskarta 7 000 kr
 • Utstakning 8 000 kr
 • Lägeskontroll 3 500 kr
Totalt 91 500 kr

Del C

Det är även kommunen som ska ansvara för att upprätta nybyggnadskartor och utföra mät tjänster som exempelvis inmätning och utstakning. detta är även kostnader som tillkommer i din bygglovsansökan.

Desto fler detaljer som skall finnas på kartan, desto dyrare blir det. Om en fastighet inte har mätts in i modern tid så kommer nybyggnadskartan att vara som dyrast eftersom tekniker på kommunen då måste åka ut till fastigheten för att göra en ny mätning av byggnader och tomtgränser.


Ändrade bestämmelser – 1 juli 2019

Om du tidigare varit bekant med bygglovs avgifter och kostnader så kan det vara värt att veta att bestämmelserna ändrades den 1 juli 2019.

Regeringen införde då en ny bestämmelse som reglerar hur bygglovsavgiften ska reduceras om den planerade handläggningstiden överstiger 10 veckor. Regleringen gäller även att startbesked ska meddelas inom 4 veckor efter bygglovet godkännande.

Tidsfristen skall räknas från den dagen då ärendet inkom till nämnden eller den senaste dagen då byggherren frivilligt kompletterat ärendet.

Något annat som även är nytt och uppdaterat är att senast 3 veckor efter att ärendet inkommit så ska en kompletteringsbegäran meddelas till byggherren. Syftet med detta är att förkorta handläggningstiden så att man inte behöver vänta i 10 veckor för att sedan få besked om att man kanske saknar något i ärendet, vilket såklart kunde dra ner hela processen tidsmässigt.

Något som är värt att veta är dock att byggnadsnämnden har rätt att förlänga handläggningstiden en gång med ytterligare 10 veckor om handläggningen eller utredningen tagit längre tid än beräknat. Även handläggningstiden för anmälan får förlängas, dock endast med 4 veckor.

Slutligen regleras även kravet på skriftlig information till den som söker i det nya bestämmelserna. Vid begäran om komplettering så skall den skriftliga informationen gälla samt för att ständigt hålla den sökande uppdaterad med vilka tider och datum som gäller för tidsfristen.


Kostnaden för anmälan

Det är oftast billigare att skicka in en anmälan än att ansöka om bygglov för nybyggnation. anledningen till detta är att svårigheten rent tekniskt är begränsad samt att många bygg anmälningar får strida mot detaljplanen utan att behöva höra sakägare.

med sakägare menas exempelvis att tillfråga grannar om deras inställning till byggnationerna.


Tips och råd för ett billigare bygglov

Sammanfattningsvis så tänkte vi ge dig några tips och råd på hur du kan få ditt bygglov att bli lite billigare. faktum är att många betalar onödigt mycket för sina bygglov. anledningen till detta är att kunden har valt den billigaste bygglovs byrån men att dessa istället inte har haft tillräckligt bra kvalitet på ritningar och annan dokumentation.

En viktig del för bygglovsritningar är intern kvalitetsgranskning och något som är väldigt viktigt att tänka på för att kunna spara pengar.

Om ett extra tekniskt samråd krävs med anledning av att bygglovs byrån slarvat kan faktiskt kosta dig så mycket som 18.000 kronor, vilket man såklart vill undvika.

därför rekommenderar vi att du anlitar en byrå som kanske är lite dyrare, men istället genomför ett arbete av hög kvalité.

010-405 1000