Bygglovsprocessen

Här beskrivs den hela bygglovsprocessen ända från idé och ända fram till en inflyttning kan ske. De olika faserna varierar beroende hur projektet är, både i storlek och i komplexitet. Vi hjälper även till med frågor om ritningar samt andra bestämmelser. Men innan man påbörjar bygglovsprocessen kan det även presenteras vår stora portal för ett par inspirerande tips och husritningar.


1. Kontakta din kommun

Man kan enkelt och snabbt få reda på vilka möjligheter som finns för fastigheten och om man bör kontakta den kommunen där man bor. Idag har flera städer specifika telefon- och besökstider. Man kan se det på hemsidan.

Det rekommenderas att man tar med skisser och enklare mått som kan ge korrekt information till stadens bygglovshandläggare. Tillsammans med en bygglovshandläggare går man igenom en ritning av fastigheten och andra stadskartor.

Här är flera punkter som man bör kontrollera innan man besöker staden:

 • Är tillbyggnaden större än ytan på 15 m²?
 • Har man en granne som har jobbat med liknande projekt?
 • Hittas nya pjäser inom ,5 meter ifrån tomtgränsen?
 • Vem ska utföra projektet man önskar, gör man det helt själv eller en entreprenör?
 • Tillåt 10 veckors tid för handläggning när man skapar ett schema.

2. Ansökan om Bygglov med plan

När man vet ungefär vad man avser för projektet, dess storlek samt utformning kan man kontakta ett ritningskontor eller en arkitektbyrå förbereder planer för bygglov! De viktigaste planerna som ska finnas med i bygglovsansökan är:

 • Situationsplan
 • Planritning
 • Sektionsritningar
 • Fasadritningar
 • Markplaneringsritning

Övriga handlingar som krävs vid bygglov:

 • Kontrollplan
 • Projektbeskrivning
 • 3D-plan

Från mars och till augusti är trycket på nämnderna mycket starkt. Räkna med att under dessa månader kan det vara längre än en 10 veckors period för handläggning. Ansökan handläggs därför också efter en kronologisk ordning, då det är vanligt att det blir missförstånd för projektets start då det gäller storleken som avgör själva handläggningstidens längd.


3. Bygglovsbeslut

När bygglovsbeslutet har fattats bör man tänka på att man får påbörja sitt projekt minst fyra veckor efter ett bygglovsbeslut har offentliggjorts via tidningarna. I beslutet om att bevilja bygglov anges vilka villkor det ska vara uppfyllda för att starta i gång projektet. Ett exempel är att det krävs mycket ofta en teknisk konsultation.

Bygglovsbeslutet visar även kostnaden för bygglovet tillsammans med kontaktuppgifter samt annan information som är viktig för dig som kund.


4. Teknisk rådgivning

Staden kräver teknisk rådgivning om den är relevant för projektet. Och att villkoren för begäran om en teknisk rådgivning är följande:

 • en kontrollant krävs för bygglov
 • sådan rådgivning behövs uppenbarligen inte
 • det är ägaren som begärt samrådet så

I meddelandet står det vilka handlingar man behöver för att förbereda mötet. Tekniska konsultationer sker ofta på en arbetsplats. Dokument som vanligt krävs före ett ingenjörs samråd är:

 • Byggnadsplan samt statiska beräkningar
 • Tekniska beskrivningar ska färdigställas och färdigställas
 • Utformad installationsplan

Staden och chefen kontrollerar i samråd genom följande:

 • Hur arbeten ska utföras
 • Vilka organisationer har relaterat till projektet
 • Granskning av kontrollplan
 • Övriga handlingar upprättade av beställaren inför tekniskt samråd
 • Farligt avfall granskning/rivningsplan vilket kan påverka ett projekt
 • Planering för framtida fältbesök
 • Upprättande av skyddsåtgärder vid färdigställande mellan beställare och entreprenör
 • Behov av gränsdragning före eller efter projekt
 • Besiktningar samt kompletteringar ska göras av en mycket kompetent person
 • Behov av ytterligare fler handlingar måste fyllas i innan avgångsbesked beslutar om eller inte ett besök på arbetsplatsen under projektets gång.

5. Platsbesök

I allmänhet bör bryggkommittén besöka arbetsplatsen en gång samt föra protokoll över besöket. Platsbesöket beslutas under ett tekniskt samråd. För att besöka platsen krävs två punkter:

 1. Avgångsbesked krävs före tekniskt samråd
 2. Byggnämnden anser inte att platsbesök är onödiga

Byggnadsrådet har tillträde till fastigheten och byggnaden för platsbesök. Polisen kan också finnas på plats för att kunna bistå vid behov. Vid platsbesök kontrolleras följande aspekter:

 • Om besiktningsplaner och bygglov respekteras
 • Om besiktningspersonal är närvarande samt i full drift
 • Inga Vad är ett tydligt brott mot byggreglerna

Ett arbetsplatsbesök ska betraktas som revision samt att det inte bör betraktas som en inspektion.

Om byggnadsnämnden sedan upptäcker flera allvarliga brister och avvikelser ifrån gällande lag, från beslut om bygglov eller från kontrollplaner, kommer byggnadsnämnden snarast att kallas till samråd ju förr desto bättre. Under samrådet kan det diskuteras åtgärder som ska vidtas då alla kan fortsätta med hela projektet. Om avvikelsen är betydande ska byggnadsnämnden även kunna besluta om flera ändringar i avgångsbeskedet.


6. Slutbesked

Då alla ska kunna arbeta med alla olika åtgärder som nämns i avgångsbeskedet krävs det även ett slutgiltigt slutbesked. Det slutgiltiga beslutet är det ett sista och slutgiltigt steg innan byggnadsmyndigheten kan gå i drift. Att det antas kunna verkställas innebär att mak kan börja bo i samt använda olika byggnader som det är tänkt. Enligt tidigare beslut räcker det dock inte med att omorganisera möbler för en konstruktion som anses begagnad.

Man ska ha suttit uppe hela natten. För att få ett slutgiltigt beslut måste arbetsledaren slutföra övervakningsplanen och han eller hon ska förklara att projektet ska anses som avslutat. Alla villkor enligt tidigare angivelser i bygglovet ska vara uppfyllda. Men även ibland kan ett slutsamråd äga rum på en arbetsplats och de samordnas sedan med kontroller för att fatta det slutgiltiga och fasta beslut. Tillämpliga energihushållningslagar kan även leda till det slutgiltiga beslutet inte fattas förrän två år efter slutförandet. Ett "interimistiskt slutligt beslut" fastställs sedan i en avvaktan på ett slutligt beslut. Kunden måste fylla i de återstående villkoren så snart som möjligt för att få det slutgiltiga beslutet. Idag är bankerna mycket försiktiga med att få det slutgiltiga beslutet om aktivering av bolån. Om projektet är stort och även komplext kan det slutliga beslutet tas i flera steg. Detta är det vanligaste vid byggande av flerbostadshus samt kommersiella lokaler med mera.


Tidsplan

Många är förvirrade över bygglovsförfarandets faktiska längd. Det är mycket viktigt att man inte skyndar sig när man planerar bygglov eller ansöker om bygglov. Genom att man lägger ner mer tid samt pengar på bygglovsritningar blir hela processen mer lönsamt i den stora längden.

Även för bygglovsritningar kan leveranstiden vara cirka två veckor. Det beror på den aktuella arkitektbyråns antal andra samtidiga projekt och andra påverkande faktorer som driftstopp.

Det är också viktigt hur tydlig man är som beställare och hur fort man ger arkitekten feedback. När projektet väl har startat kommer arkitekten tillhandahålla ett beräknat schema för ert projekt.

När dina bygglovsritningar är klara är det hög tid att man fyller i en bygglovsansökan samt skicka den till staden. Idag använder många städer olika elektroniska tjänster vid en handläggning av bland annat bygglovsansökningar. Det rekommenderas att använda det eftersom handläggningen i efterhand går snabbare och man kan spåra ditt ärende genom e-tjänsten.

Men enligt stadsplanerings- och bygglagen kommer byggnadsnämnden ha cirka 10 veckor minst på att kunna behandla en ansökan och utfärda ett meddelande om et godkännande eller om det ger ett avslag. Men under tiden kanske man dock kan få byggnadsnämnden att begära vissa kompletteringar. Kanske var det arkitekten som missade något. Alla paket kan inkludera flera tillägg till designen som vi har skickat till ett fast pris. Tänk även på att det kan blir flera veckors handläggningstid för byggnadsnämnden att granska ditt ärende efter att man lämnat in din komplettering. Tänk även på att om arkitekten behöver justera något på ritningen kan det ta dagar, även för dig, med mindre ändringar.


Gällande lagar och planering

Vad man får bygga och inte på sin mark, hur marken ser ut samt vilka olika krav som finns inne i byggnader styrs mest av förordningar. Lagar och alla allmänna råd enligt följande:

 • KML, Kulturmiljölagen
 • PBF, plan- och byggförordningen
 • PBL, Plan- och bygglagen
 • BKR, Boverkets konstruktionsregler
 • BBR, Boverkets byggregler
 • BÄR, Boverkets ändringsråd
 • BVF, Förordningen om tekniska egenskaper på byggnadsverk mm.

Grundläggande specifikationskrav finns i PBL:

 1. Stadga, bärförmåga och brständighet
 2. Brandsäkerhet
 3. Skyddshygien, hälsa, hygien och miljö
 4. Bullerskydd
 5. Säkerhet vid användning
 6. Energihushållning och isolering
 7. Användbarhet
 8. Tillgänglighet och användarvänlighet för personer då nedsatt rörlighet och rörelseorientering förekommer
 9. Hushåll med vatten samt avfall

Det är viktigt att alltid tänka på omfattningen av projektet. För mindre projekt kan det komma till att byggnadsnämnden endast fastställer nya krav på tilläggsplatsen. Om projektet är stort kan även byggnadsnämnden bedöma så att gällande regler bör gälla även för befintliga delar av byggnaden. Stadsbyggnads- och bygglagen (2010: 900) Kapitel 8, 2 §, 5


Vill man veta mer om paragrafen?

Regelplaneringsritning

En detaljplan och områdesförordning är de regler som styr hur ett specifikt område utformas. Man ska alltid kontakta kommunen och be att få se en detaljplan relevant för en enskild fastighet. På ritningen kan man till exempel läsa:

 • Hur stora byggnader kan stå på tomten
 • Hur långt från fastighetsgränsen man kan bygga
 • Även då det finns ledningar samt andra konstruktioner andra icke-byggbara områden
 • Vad verkar vara taket och fasaden som styr området

Bygglovsansvariga kan göra flera mindre avvikelser från ritningen när de utvärderar en ansökan ditt bygglov. Åtgärden har dock ännu inte uppfyllt planens mål. Andra regler gäller för personer som bor helt och hållet utanför detaljplane- eller sammanhållet exploateringsområde. Kontakta din stad för att ta reda på vad som gäller för just den specifika fastigheten.


Planer och handlingar

Det som gäller för att en kommun ska bedöma och förstå vad man vill bygga bör man alltid lämna sina planer för bygglov. Bygglovsritningar är hela grunden för projektet, allt från hela idéen till färdigställande.


Kostnader och taxor

Det finns många olika kostnader som helt plötsligt kan uppstå under en bygglovsprocess. Det man bäst kan göra i en situation för att spara både på tid samt pengar är att man anlitar en bra arkitektfirma, den bör ha både stor kunskap och en lång erfarenhet av hur en process kan gå till.

Kommunens kostnader är en sak som kan delas upp på enkla grunder:

 • Nybyggnadskarta
 • Handläggningskostnad

Konsultföretaget kan man ha kontakt med när det gäller fasta priser för alla olika typer bygglovsritningar men även då det gällerlöpande timpris. När man får en planeringsoffert på bygglov är det i första hand lönekostnaden som utgör offerten. Ju större företaget är, desto dyrare kontoret, och ju mer erfaren arkitekten är – desto dyrare blir offerten.

010-405 1000