Bygglovsutredningen


Mer bygglovsbefriade åtgärder under förändring av Plan- och bygglagen

I juni 2021 lämnade Bygglovsutredningen ifrån sig sitt betänkande ”Ett nytt regelverk för bygglov”. Direktiven i utredningen från regeringen säger att bygglovsreglerna ska bli mer ändamålsenliga samt enklare. Sedan ska utredningen samtidigt ge allmänna och enskilda intressen att kunna säkerhetsställa en långsiktig hållbar byggnation av bostäder.

Aktuell Plan- och bygglagen är mycket svår att förstå sig på, den har många avsnitt och undantag. För närvarande kräver detta att man är ordentligt insatt i den rådande lagstiftningen för att kunna tolka och förstå innehållet. Risken blir stor att beslutande kommuner tolkar lagen och dess innehåll olika, allt beroende på erfarenheten hos handläggaren.

Bygglovsutredningen föreslår att en generellt mindre lovplikt men ökad eller särskild bygglovsplikt ska finnas inom vissa områden. Platser där det fortfarande sker bygglovsplikt föreslås att gälla när åtgärderna placeras nära en gränsande granne, om åtgärderna utförs i området där Försvarsmakten befinner sig eller om ett område har natur- eller kulturvärden.

Ett generellt mindre krav på bygglov av bygglovsplikten kan i många fall ge fler och större möjligheter för fastighetsägaren. Exempelvis finns det ett förslag för Attefallshus som idag inte kräver bygglov eller bygganmälan att de ska kunna få byggas större. Det ska även gälla tillbyggnader på Attefallshus att de ska kunna bli ända upp till 30 kvadratmeter. Idag är möjligheten att bygga en- eller tvåbostadshus på maximalt 15 kvadratmeter. Oavsett om möjligheterna skulle öka måste den enskilde fastighetsägaren ha mer koll på förutsättningarna samt reglerna som råder på tomten där bygget planeras.


Exempel på föreslagna förändringar:

  • Attefallshus, så kallade bygglovsbefriade komplementbyggnader, kräver inte bygglov eller bygganmälan idag upp till 15 kvadratmeter. Gäller endast de som inte är användbara till bostad.
  • Komplementbostadshusen blir däremot bygglovspliktiga. Där kommer en fortsatt strid ske mot områdesbestämmelser och detaljplan.
  • Anmälan tas bort för att kunna få möjligheten att inreda ytterligare en- eller tvåbostadshus, även om det är ”Attefalls regler”. Det blir bygglovspliktigt.
  • Både utanför och inom planlagt område kommer tillbyggnader såsom ett skärmtak eller uterum att vara tillåtet på alla typer av hus, inte bara på småhus som det är idag. Det gäller endast om huset har en brutto- eller öppenarea på maximalt 30 kvadratmeter.
  • Fasadändringar blir bygglovsfritt på en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader, så länge de inte vetter emot en allmän plats.
  • En förändring av en byggnad eller flera där storleken inte överstiger 50 kvadratmeter i bruttoarea kommer inte ha krav på bygglov. Det gäller ifall platsen skulle vara belägen helt utanför detaljplanen samt utanför en sammanhållen bebyggelse.

Alla förslag på en förändrad lag ligger på remiss, förslagen kan träda i kraft 2023 i januari.

010-405 1000