Friggebod

En röd friggebod med utsikt över öppet landskap.

Att se en friggebod på fritidshustomter och villatomter har blivit en otroligt vanlig syn. Antingen kan de se ut som ett förråd, vedbod, poolhus, garage, växthus eller bastu. Under senare år används även en friggebod som avskilda gäststugor eftersom den tillåtna ytan utökades genom åren. När reglerna stiftades för en komplementbyggnad av Birgit Friggebo som var den dåvarande bostadsministern över 30 år sen blev friggeboden ett begrepp. Det skapades många lättnader med de nya reglerna för både fastighetsägare och myndigheter. Lättnaderna gjorde att många privatpersoner påbörjade hemmabygget med en friggebod på sin egen tomt. Under åren gjorde också de nya reglerna att storleken på en friggebod fick utökas till 15 kvm istället för 10 kvm som boytan var tidigare.


Vad en friggebod är

En friggebod kan benämnas en komplementbyggnad som är fristående och byggs upp i närheten av ett bostadshus. Om du följer alla nya regler när du bygger din friggebod krävs det varken anmälan eller bygglov från din kommun. Byggnaden måste däremot fortfarande uppfylla alla regler som beskrivs i:
 • PBF, Plan- och byggförordningen
 • PBL, Plan- och bygglagen
 • EKS, Boverkets konstruktionsregler
 • BBR, Boverkets byggregler

En av de största misstagen många gör när de bygger en friggebod är reglerna om brandspridningen som kan ske mellan byggnader, det beskrivs mer i kapitel 5 av BBR, Boverkets byggregler. Uppfylls inte reglerna kan byggnadsnämnden kräva en byggsanktionsavgift för en olovlig byggnation.


Vad finns det för skillnad mellan attefallshus och friggebod?

Den tillåtna storleken på ett attefallshus och en friggebod är en skillnad, sen är det också att ett attefallshus kan användas som en permanentbostad. En friggebod får endast vara 15 kvm medan ett attefallshus får vara upp till 30 kvm. Det finns många som tror att reglerna för friggebod säger 20 kvm men det stämmer inte. Vill du bygga en friggebod som är 20 kvm stor måste du ta del av och tq hänsyn till alla reglerna som finns för ett attefallshus.


Krav och regler

Nya reglerna för en byggnation av en friggebod är kort sammanfattat:
 • Sedan tidigare ska det finnas en- eller tvåbostadshus placerat på samma tomt
 • Friggeboden förblir en komplementbyggnad
 • Friggeboden får maximalt vara 15 kvm stor
 • Flera friggebodar på samma tomt får förekomma så länge inte sammanlagda ytan överstiger 15 kvm totalt
 • Höjden på taknocken får inte vara mer än 3,0 m över medelmarknivån
 • Placeringen blir direkt i närhet till bostadshuset
 • Friggeboden är placerad minst 4,5 m från tomtgränsen, vill du placera närmare behöver du ett medgivande från grannen
 • Det krävs inget bygglov för en friggebod enligt den gällande detaljplanen
 • Byggnationen av friggeboden får även strida mot den gällande detaljplanen när det gäller placeringen på en uppfylld byggrätt eller prickmark

Tillåtna mått för en friggebod

Yttermåtten på friggeboden får högst uppgå till maximalt 15 kvm. Om du ska få den största möjliga yta att nyttja i din friggebod behöver friggeboden enligt rekommendation vara 5 x 3 m, alternativt 4 x 3,75 m. Den maximala takhöjden får du ifall du använder ett pulpettak med några graders lutning. Med ett pulpettak får du en bra genomgående takhöjd vilket samtidigt ger bra avrinning för regn.


Maximal storlek på en friggebod

Storleken på en friggebod får maximalt vara 15 kvm byggnadsyta (BYA). Du får ha flera friggebodar på samma tomt, den sammanlagda storleken på ytan av alla friggebodarna får då vara maximalt 15 kvm. En friggebod kan både ha källare och vind vilket du kan läsa mer om lite längre ner.

Nockhöjden på friggeboden får maximalt sträcka sig till 3 meter från själva medelmarknivån som kan i sin tur beräknas på flera olika sätt, dels för att ”manipuleras” och på så sätt få större byggnadsnivåer än vad som tillåts. Många använder sig av pulpettak på sin friggebod får att uppnå den maximala takhöjden invändigt. Funderar du på att din friggebod ska ha en storlek på 20 kvm bör du titta på attefallsreglerna eftersom det tillåter en byggnadsyta (BYA) på upp till 30 kvm.


Hur får friggeboden vara utformad?

Den ska först och främst ha en lämplig form, färg och materialval, den ska även uppfylla tekniska krav vilket du kan läsa mer om längre ner. I skyddande miljöer med orsak av kulturvärde behövs det alltid ett bygglov för att din friggebod ska kunna byggas. Idag väljer många att bygga en spaljé eller vindskydd i anslutning till själva friggeboden, oftast ifall den skulle inredas som en bastu.


Tekniska krav

Ligger friggeboden mindre än 8 m från några andra byggnader måste en del tekniska krav uppfyllas, det kan handla om brandspridningen mellan de andra närliggande byggnaderna vilket beaktas i hela projektfasen. Under tiden friggeboden byggs görs kontroller för att se att byggnationen utförs korrekt. Skull friggeboden ligga utanför gränsen, det vill säga mer än 8 m från de andra byggnaderna gäller inte kravet.


Loft, vind eller källare på friggeboden

Du får bygga ett loft, en vind eller källare på din friggebod ifall det är lämpligt rent geotekniskt. Det går även att ordna så att loft eller vind byggs på din friggebod så länge alla de tekniska kraven blir uppfyllda.


Placering av friggeboden på tomten

Placeringen av din friggebod kan du välja var du vill på din egen tomt så länge det är inom hemfridszonen. Alla enskilda fall bedöms separat men det finns en uppmärksammad dom att 30 m inte skulle vara tillräckligt nära.


Friggebod på prickmark

Det är helt godkänt att placera din friggebod på prickmark, alltså den mark enligt detaljplanen som inte får bebyggas.


Byggrätten överskrids, vad händer då?

Det händer ingenting eftersom din friggebod får byggas ändå även fast byggrätten sedan tidigare är uppfylld.


Nödvändigt med ett medgivande från grannen

Ja det är nödvändigt ifall du vill placera friggeboden inom 4,5 m från tomtgränsen. Då måste du få ett grannemedgivande från din granne.


Strandskyddsdispens på friggebod

Du kan få strandskyddsdispens på byggnationen av en friggebod ifall du placerar den närmare än 100 m ifrån ett vattendrag eller en sjö. Du får dispensen av Länsstyrelsen och du kan börja ta kontakt med den kommun du bor i för att få information om vad som gäller.


Friggebod nära en allmän väg

Att få placera en friggebod nära en allmän väg beror lite på, det finns oftast restriktioner för hur tätt in på en allmän väg du får bygga med tanke på trafiksäkerheten. Ta kontakt med den kommun du bor i för att få mer information om friggebodar nära en allmän väg.


Användningsområden för en friggebod

En friggebod kallas för en komplementbyggnad, med andra ord ett komplement till bostadshuset. Du kan använda en friggebod för flera olika områden, bland annat:

 • Garage
 • Uthus
 • Förråd
 • Carport
 • Gäststuga
 • Växthus
 • Bastu
 • Poolhus
 • Båthus

Skulle en friggebod inte kännas som ett bra val för dig kan det vara bra att kika på ett alternativ i ett attefallshus.


Behöver jag göra en anmälan för att bygga en friggebod?

Det krävs i vissa fall, ifall du ska installera rökkanaler, eldstad, vatten, avlopp eller ventilation kräv det en anmälan som du gör till din kommun.


Bygglov för friggebod

Vissa fall kan kommuner även kräva ett bygglov för att få bygga en friggebod. Det anges oftast i detaljplanen som finns för ditt område. Är du bosatt utanför detaljplanen kan speciella områdesbestämmelser finnas. Kontakta kommunen där du bort för att få mer information om vad som gäller.


Ändring av friggebod, vad gäller då?

Vill du göra ändringar på friggeboden när du färdigbygg den kan det ibland krävas bygglov eller anmälan till din kommun. Exempelvis kan en ändring vara:

 • Byta fasadmaterial
 • Byta fasadfärg
 • Öppna upp för ett fönster
 • Byta ut taktäckningsmaterial
 • Öppna upp för en dörr
 • Ändra någon bärande konstruktion
 • Installera avlopp, vatten, ventilation eller eldstad

Bygga friggebod helt själv

Det är många som bygger friggebodar helst själva idag, framför allt för att spara in lite på pengarna det kostar att anlita ett byggföretag. Kom ihåg att det finns många bygghandlare som snabbt och enkelt kan lyfta dit en färdigmonterad friggebod på din tomt. Räkna ut tiden du måste lägga för att själv bygga friggeboden mot den kostnad en färdig variant kan ha, i slutändan kanske den färdiga varianten blir mer lönsam. Glöm inte heller att om du bygger helt själv kommer du behöva ritningar att följa under hela byggprocessen.


Byggregler för friggebod

Tidigare har du kunnat läst om att vi informerat om att du måste kunna uppfylla en del byggregler från Boverket, oavsett om du söker om bygglov för en friggebod eller annan byggnad.


Kostnad för att bygga en friggebod

Priset att bygga en friggebod kan variera otroligt mycket, skulle du köpa allt material själv kan du hålla en budget på runt 10 000 kr. Köper du friggeboden som en nyckelfärdig produkt som inkluderar inredning kan priset bli uppemot 750 000 kr.


Vad ska man tänka på när man sätter i gång?

Kom ihåg att en friggebod är en komplementbyggnad och därför inte får byggas ihop med huvudbyggnaden. Däremot finns det inga regler som hindrar att du bygger din friggebod så nära ditt hus som du bara kan - om du nu vill det. Här är det alltså det byggnadstekniska som sätter stopp. Och du, glöm inte bort brandskyddet.

Det är nämligen så att om din friggebod ska placeras närmare än 8 meter från andra byggnader så behöver tekniska krav kring brandspridning mellan byggnader tas i beaktning. Sök gärna kontakt med en byggfirma eller en brandkonsult för att få korrekta och hänvisande svar på frågor angående brandspridning.

Sen är det viktigt att ta sig en funderare på vilken typ av grund man vill ha under friggeboden. Det är viktigt att grunden är både jämn och fast. Du kan välja mellan olika lämpliga material, så som grus, betongplattor eller en gjuten grund. Glöm inte att säkerställa att ytan är torr innan du börjar bygga eller montera.

När det gäller ytterväggarna på friggeboden så kan det vara lämpligt att välja en nyans eller ett utseende som går i linje med huvudbyggnaden. Det kan också vara så att det i vissa fall är ett krav enligt gällande detaljplan. Dubbelkolla gärna detta med din berörda kommun.

Taket ska så klart vara skydda mot regn, vind och väta och måste vara tätt. Vilket material du sen väljer är upp till dig. Du kan exempelvis välja takpapp, tegeltak, betongtak, plåttak eller trätak.

Dörrar och fönster är också viktiga komponenter. Inte bara för säkerhet och ljusinsläpp utan också för det estetiska. Du kan så klart välja att köpa begagnade fönster till din friggebod.


Friggebod 10 kvm eller Friggebod 15 kvm?

De okomplicerade förutsättningarna för att få bygga en friggebod har gjort den till en mycket populär komplementbyggnad på svenska tomter.

Det är alltså samma regler som gäller för en friggebod oavsett om du vill bygga en friggebod på 10 kvm eller 15 kvm. Du får även bygga flera friggebodar på tomten. Det är då den totala ytan av dina friggebodar som inte får överstiga 15 kvm. Du kan alltså ha en friggebod på 10 kvm och sen ytterligare en på 5 kvm.

Om du är noga med att följa de nya reglerna för friggeboden så behöver du varken söka bygglov eller göra någon anmälan till kommunen.

Du får alltså bygga en friggebod oavsett om du avser att bygga ett fritidshus eller om du tänker bygga ett permanentboende. Det viktiga är att det redan finns ett en- eller tvåbostadshus i direkt anslutning.

Det är också viktigt att poängtera att ett en- eller tvåbostadshus redan har ett attefallshus på tomten även får uppföra friggebod om högst 15 kvm utan bygglov. Vice versa gäller också så klart.

Även om friggeboden inte får användas som permanentboende så kanske du vill installera ett mindre badrum med toalett och/eller dusch. Detta är fullt lovligt och genomförbart. Detta kräver att man drar in vatten och avlopp i friggeboden och då måste du göra en bygganmälan till den aktuella kommunen.

Glöm inte bort att det alltid är viktigt med en fungerande ventilationslösning. Så även när det gäller en friggebod. Oavsett om den ska användas som förråd eller gäststuga så bör den ventileras bra för att undvika problem med fukt. Dessutom är det viktigt att tillföra frisk luft och föra ut den förbrukade luften - detta för att både hus och människor ska trivas.


Får jag bygga en friggebod som är 20 kvm?

Nej, det får du inte göra om du fortfarande vill åtnjuta befrielsen från bygglov som en friggebod erbjuder. Bygger du friggebod på 20 kvm så måste du i så fall ta hänsyn till de regler som finns för ett attefallshus i stället.


Friggebod som carport?

Väljer du att bygga din carport som en friggebod så krävs det varken bygglov eller anmälan så länge den är mindre än 15 kvm och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Om du vill anlägga en större carport utan bygglov så kan du bygga en upp till 30 kvm, men då är det med hjälp utav attefallsreglerna i stället.

När du bygger en carport så finns det inga ställda energikrav på slutprodukten. Detsamma gäller om du bygger en friggebod som ett garage eftersom den byggnaden ofta värms upp sparsamt eller sällan under året. Därför är det inget krav att man måste beräkna energiförbrukning på ett garage.

Kom dock ihåg att även om carporten i sig inte kräver något bygglov så måste byggnaden ändå i uppfylla de krav som presenteras i

 • Plan- och bygglagen (2010:900)
 • Plan- och byggförordningen (2011:338)
 • Europeiska konstruktionsstandarder (EKS)
 • • Boverkets byggregler (BBR)

Till exempel så ska carporten kunna efterleva följande krav

 • Den måste vara lämpligt för sitt tänkta ändamål
 • Den ska ha en god formgivning
 • Det ska vara goda färg- och materialval
 • Den ska vara varsamt byggt
 • Den får ej orsaka fara eller olägenhet för sin omgivning

Regler för friggebodar 2022

 • Det måste sedan tidigare finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • En friggebod måste alltså vara en komplementbyggnad.
 • En friggebod får högst uppta en storlek om 15 kvadratmeter byggnadsyta (BYA).
 • Taknockshöjden får högst vara 3,0 meter mätt från medelmarknivån.
 • Du har möjlighet att bygga källare, loft eller vind så länge du inte frångår de tekniska reglerna för friggeboden.
 • Det får finnas flera friggebodar på en och samma tomt men den sammanlagda byggytan får inte överstiga 15 kvm för friggebodarna tillsammans.
 • Det är viktigt att friggeboden placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset.
 • Som vid andra byggnationer så måste även en friggebod placeras minst 4,5 meter från tomtgräns eller annan gräns. Om du trots detta vill eller har behov av att placera den närmare så krävs det ett skriftligt medgivande från din granne (den aktuella tomtägaren).
 • Enligt gällande detaljplan så krävs inget bygglov krävs för upprättande av friggeboden
 • Friggeboden får strida mot gällande detaljplan vad gäller placering på prickmark eller uppfylld byggrätt

Viktigt att tänka på, trots att du inte behöver ansöka om bygglov, är att byggnaden fortfarande måste uppfylla alla nya regler för friggeboden som finns i:

 • Plan- och bygglagen, PBL
 • Plan- och byggförordningen, PBF
 • Boverkets byggregler, BBR
 • Boverkets konstruktionsregler, EKS
010-405 1000