Friggebod

En röd friggebod med utsikt över öppet landskap.

Att se en friggebod på fritidshustomter och villatomter har blivit en otroligt vanlig syn. Antingen kan de se ut som ett förråd, vedbod, poolhus, garage, växthus eller bastu. Under senare år används även en friggebod som avskilda gäststugor eftersom den tillåtna ytan utökades genom åren. När reglerna stiftades för en komplementbyggnad av Birgit Friggebo som var den dåvarande bostadsministern över 30 år sen blev friggeboden ett begrepp. Det skapades många lättnader med de nya reglerna för både fastighetsägare och myndigheter. Lättnaderna gjorde att många privatpersoner påbörjade hemmabygget med en friggebod på sin egen tomt. Under åren gjorde också de nya reglerna att storleken på en friggebod fick utökas till 15 kvm istället för 10 kvm som boytan var tidigare.

Vad en friggebod är
En friggebod kan benämnas en komplementbyggnad som är fristående och byggs upp i närheten av ett bostadshus. Om du följer alla nya regler när du bygger din friggebod krävs det varken anmälan eller bygglov från din kommun. Byggnaden måste däremot fortfarande uppfylla alla regler som beskrivs i:
 • PBF, Plan- och byggförordningen
 • PBL, Plan- och bygglagen
 • EKS, Boverkets konstruktionsregler
 • BBR, Boverkets byggregler

En av de största misstagen många gör när de bygger en friggebod är reglerna om brandspridningen som kan ske mellan byggnader, det beskrivs mer i kapitel 5 av BBR, Boverkets byggregler. Uppfylls inte reglerna kan byggnadsnämnden kräva en byggsanktionsavgift för en olovlig byggnation.

Vad finns det för skillnad mellan attefallshus och friggebod?
Den tillåtna storleken på ett attefallshus och en friggebod är en skillnad, sen är det också att ett attefallshus kan användas som en permanentbostad. En friggebod får endast vara 15 kvm medan ett attefallshus får vara upp till 30 kvm. Det finns många som tror att reglerna för friggebod säger 20 kvm men det stämmer inte. Vill du bygga en friggebod som är 20 kvm stor måste du ta del av och tq hänsyn till alla reglerna som finns för ett attefallshus.

Krav och regler
Nya reglerna för en byggnation av en friggebod är kort sammanfattat:
 • Sedan tidigare ska det finnas en- eller tvåbostadshus placerat på samma tomt
 • Friggeboden förblir en komplementbyggnad
 • Friggeboden får maximalt vara 15 kvm stor
 • Flera friggebodar på samma tomt får förekomma så länge inte sammanlagda ytan överstiger 15 kvm totalt
 • Höjden på taknocken får inte vara mer än 3,0 m över medelmarknivån
 • Placeringen blir direkt i närhet till bostadshuset
 • Friggeboden är placerad minst 4,5 m från tomtgränsen, vill du placera närmare behöver du ett medgivande från grannen
 • Det krävs inget bygglov för en friggebod enligt den gällande detaljplanen
 • Byggnationen av friggeboden får även strida mot den gällande detaljplanen när det gäller placeringen på en uppfylld byggrätt eller prickmark

Tillåtna mått för en friggebod
Yttermåtten på friggeboden får högst uppgå till maximalt 15 kvm. Om du ska få den största möjliga yta att nyttja i din friggebod behöver friggeboden enligt rekommendation vara 5 x 3 m, alternativt 4 x 3,75 m. Den maximala takhöjden får du ifall du använder ett pulpettak med några graders lutning. Med ett pulpettak får du en bra genomgående takhöjd vilket samtidigt ger bra avrinning för regn.

Maximal storlek på en friggebod
Storleken på en friggebod får maximalt vara 15 kvm byggnadsyta (BYA). Du får ha flera friggebodar på samma tomt, den sammanlagda storleken på ytan av alla friggebodarna får då vara maximalt 15 kvm. En friggebod kan både ha källare och vind vilket du kan läsa mer om lite längre ner.

Nockhöjden på friggeboden får maximalt sträcka sig till 3 meter från själva medelmarknivån som kan i sin tur beräknas på flera olika sätt, dels för att ”manipuleras” och på så sätt få större byggnadsnivåer än vad som tillåts. Många använder sig av pulpettak på sin friggebod får att uppnå den maximala takhöjden invändigt. Funderar du på att din friggebod ska ha en storlek på 20 kvm bör du titta på attefallsreglerna eftersom det tillåter en byggnadsyta (BYA) på upp till 30 kvm.

Hur får friggeboden vara utformad?
Den ska först och främst ha en lämplig form, färg och materialval, den ska även uppfylla tekniska krav vilket du kan läsa mer om längre ner. I skyddande miljöer med orsak av kulturvärde behövs det alltid ett bygglov för att din friggebod ska kunna byggas. Idag väljer många att bygga en spaljé eller vindskydd i anslutning till själva friggeboden, oftast ifall den skulle inredas som en bastu.

Tekniska krav
Ligger friggeboden mindre än 8 m från några andra byggnader måste en del tekniska krav uppfyllas, det kan handla om brandspridningen mellan de andra närliggande byggnaderna vilket beaktas i hela projektfasen. Under tiden friggeboden byggs görs kontroller för att se att byggnationen utförs korrekt. Skull friggeboden ligga utanför gränsen, det vill säga mer än 8 m från de andra byggnaderna gäller inte kravet.

Loft, vind eller källare på friggeboden
Du får bygga ett loft, en vind eller källare på din friggebod ifall det är lämpligt rent geotekniskt. Det går även att ordna så att loft eller vind byggs på din friggebod så länge alla de tekniska kraven blir uppfyllda.

Placering av friggeboden på tomten
Placeringen av din friggebod kan du välja var du vill på din egen tomt så länge det är inom hemfridszonen. Alla enskilda fall bedöms separat men det finns en uppmärksammad dom att 30 m inte skulle vara tillräckligt nära.

Friggebod på prickmark
Det är helt godkänt att placera din friggebod på prickmark, alltså den mark enligt detaljplanen som inte får bebyggas.

Byggrätten överskrids, vad händer då?
Det händer ingenting eftersom din friggebod får byggas ändå även fast byggrätten sedan tidigare är uppfylld.

Nödvändigt med ett medgivande från grannen`
Ja det är nödvändigt ifall du vill placera friggeboden inom 4,5 m från tomtgränsen. Då måste du få ett grannemedgivande från din granne.

Strandskyddsdispens på friggebod
Du kan få strandskyddsdispens på byggnationen av en friggebod ifall du placerar den närmare än 100 m ifrån ett vattendrag eller en sjö. Du får dispensen av Länsstyrelsen och du kan börja ta kontakt med den kommun du bor i för att få information om vad som gäller.

Friggebod nära en allmän väg
Att få placera en friggebod nära en allmän väg beror lite på, det finns oftast restriktioner för hur tätt in på en allmän väg du får bygga med tanke på trafiksäkerheten. Ta kontakt med den kommun du bor i för att få mer information om friggebodar nära en allmän väg.

Användningsområden för en friggebod En friggebod kallas för en komplementbyggnad, med andra ord ett komplement till bostadshuset. Du kan använda en friggebod för flera olika områden, bland annat:
 • Garage
 • Uthus
 • Förråd
 • Carport
 • Gäststuga
 • Växthus
 • Bastu
 • Poolhus
 • Båthus

Skulle en friggebod inte kännas som ett bra val för dig kan det vara bra att kika på ett alternativ i ett attefallshus.

Behöver jag göra en anmälan för att bygga en friggebod?
Det krävs i vissa fall, ifall du ska installera rökkanaler, eldstad, vatten, avlopp eller ventilation kräv det en anmälan som du gör till din kommun.

Bygglov för friggebod
Vissa fall kan kommuner även kräva ett bygglov för att få bygga en friggebod. Det anges oftast i detaljplanen som finns för ditt område. Är du bosatt utanför detaljplanen kan speciella områdesbestämmelser finnas. Kontakta kommunen där du bort för att få mer information om vad som gäller.

Ändring av friggebod, vad gäller då?
Vill du göra ändringar på friggeboden när du färdigbygg den kan det ibland krävas bygglov eller anmälan till din kommun. Exempelvis kan en ändring vara:
 • Byta fasadmaterial
 • Byta fasadfärg
 • Öppna upp för ett fönster
 • Byta ut taktäckningsmaterial
 • Öppna upp för en dörr
 • Ändra någon bärande konstruktion
 • Installera avlopp, vatten, ventilation eller eldstad

Bygga friggebod helt själv
Det är många som bygger friggebodar helst själva idag, framför allt för att spara in lite på pengarna det kostar att anlita ett byggföretag. Kom ihåg att det finns många bygghandlare som snabbt och enkelt kan lyfta dit en färdigmonterad friggebod på din tomt. Räkna ut tiden du måste lägga för att själv bygga friggeboden mot den kostnad en färdig variant kan ha, i slutändan kanske den färdiga varianten blir mer lönsam. Glöm inte heller att om du bygger helt själv kommer du behöva ritningar att följa under hela byggprocessen.

Byggregler för friggebod
Tidigare har du kunnat läst om att vi informerat om att du måste kunna uppfylla en del byggregler från Boverket, oavsett om du söker om bygglov för en friggebod eller annan byggnad.

Kostnad för att bygga en friggebod
Priset att bygga en friggebod kan variera otroligt mycket, skulle du köpa allt material själv kan du hålla en budget på runt 10 000 kr. Köper du friggeboden som en nyckelfärdig produkt som inkluderar inredning kan priset bli uppemot 750 000 kr.
010-405 1000