Kamin – behöver man ett bygglov?

Få saker är så stämningshöjande som en sprakande braskamin. Det är själva sinnebilden av maximal mysfaktor i ett fritidshus en kulen dag. Inte nog med det - de erbjuder en effektiv uppvärmning av rummet. Oavsett om det gäller en braskamin i vardagsrummet, fastbränsleeldade pannor eller en kökspanna så är dessa välbeprövade funktioner som använts i många generationers hushåll.

I tider när elpriset rusar så är det fullt naturligt att många söker sig till uppvärmningsmetoder som användes innan centralvärmen fann sin plats i våra bostäder. Med andra ord är det beprövade uppvärmningskällor som i sig inte kostar skjortan. De kanske medför lite mer manuellt arbete, exempelvis hantering av ved eller pellets, men sånt kan lätt kategoriseras som charmigt när det vägs mot ekonomiska aspekter.

Men vad gäller egentligen för att kunna ta en kamin eller panna i drift? Här reder vi ut begreppen, samlar intressant fakta och lotsar dig framåt till mer kunskap i ämnet.


Nya regler 2019

Under 2019 ändrades reglerna som gäller vid installationer av kaminer som eldas med pellets och ved. Här följer information och lite tips om vad som gäller när du ska byta ut, installera, eller renovera till exempel en kamin.


Vilka pannor och kaminer berörs av de uppdaterade reglerna?

Anledningen till förändringarna är behovet av att reglera utsläpp och verkningsgrad från pannor och kaminer. Med andra ord hur mycket energi man kan få ut från mängden ved eller pellets när du eldar.

De nya reglerna gäller för:

  • Fastbränsleeldade pannor

Även rumsvärmare berörs av de uppdaterade reglerna. Exempelvis nedan funktioner

  • Kökspannor
  • Braskaminer
  • Pelletseldade kaminer
  • Insatser

Notera dock att du som redan har exempelvis en kamin i byggnaden inte berörs inte av dessa ändringar från 2019.

Reglerna har inte förändrats gällande köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning), kakelugnar eller öppna spisar.

Precis som tidigare gäller inga utsläppskrav för dessa varianter av rumsvärmare. Trots att utsläppskraven inte gäller för kakelugnar eller köksspisar så får man ändå inte glömma bort vikten att tänka på exempelvis brandsäkerheten, att själva byggnaden måste kunna bära de nya konstruktionerna samt att nya eller ändrade installationer alltid ska anmälas till kommunen.


BRASKAMIN

Om den nya kaminen inte redan har en befintlig skorsten så kommer det däremot krävas ett bygglov för den.

Det är således primärt utsläppen av rök som har gjort att reglerna för installation ändrades under 2019. Braskaminen som ska installeras måste numera klara de nya EU-direktiven.

För att installera en helt ny eldstad eller braskamin som kräver skorsten så måste du först få ett startbesked från din kommun.

För att få hjälp med den processen så är det enklast att kontakta din kommuns byggnadsnämnd eller stadsbyggnadskontor. De kan enkelt guida dig framåt och snabbt reda ut eventuella frågetecken om vad som gäller för just din kommun.


Bygganmälan

De allra flesta kommuner kräver en bygganmälan om du vill installera en braskamin. Anmälan ska kompletteras med en ritning där du tydligt visar var kaminen och skorstenen kommer vara placerade.

Kom ihåg att kommunens Byggnadsnämnd får lov att ta ut en avgift för anmälan och bygglov. Tillsammans med en bygganmälan krävs det nästan alltid att en prestandadeklaration bifogas. Den deklarationen hör till den specifika kaminen och ska visa att kaminen uppfyller vissa angivna egenskaper, som bland annat krävs för att kaminen ska få CE-märkas.

Glöm inte att det är ditt ansvar att byggregler för installation och eldning följs enligt Boverkets riktlinjer. Om du skulle välja att installera braskaminen efter försäljarens anvisningar så måste du i detalj kunna redovisa hur du har gjort detta.

Vill man vara på den säkra sidan bör man självklart låta en fackman göra installationen. Efter utförd installation här det viktigt att en besiktningsman kontrollerar att det blivit korrekt utfört.


Startbesked och slutbesked

Ett startbesked - det vill säga beslutet om tillåtelse av installation - kommer därefter att skickas hem till dig. I startbeskedet så framgår det också vad som krävs för att du i slutändan ska få ett slutbesked. Det är i många fall inte mer invecklat än att man skickar in ett godkänt besiktningsprotokoll från en skorstensfejarmästare, tillsammans med din ansökan om ett slutbesked. Det är alltid du själv som ansvar för att få anläggningen godkänd och skicka in detta intyg.

Så för alla typer av åtgärder som kräver startbesked kommer det också att krävas ett slutbesked.


Installera kamin i en befintlig byggnad

Om du avser att nyinstallera eller byta rumsvärmare i en byggnad som redan finns så gäller reglerna för ändring av byggnader.

Reglerna är ganska flexibla i dessa fall och går att anpassa beroende på hur stor själva ändringen är, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och inte minst förbudet mot förvanskning.

Hur bedömer man vilka byggnader som är av den karaktären att de inte var tänkta att ha någon kamin? Man måste helt enkelt göra bedömningen utifrån den enskilda byggnaden och dess förutsättningar.

Användandet av eldstäder har varierat över tid och dessutom varit olika beroende på om de förekommit på landsbygden eller i tätorterna. I och med centralvärmens intåg i nya byggnader på 1920-talet så blev kaminer mer sällsynta i tätorterna. På landsbygden har de på sina håll fortsatt att förekomma.

Om du ska installera en kamin i ett hus som aldrig tidigare har haft någon kamin installerad så är det därför svårt att finna rimliga skäl till att frångå kraven som gäller vid uppförande av en helt ny byggnad.

Kontakta den aktuella kommunen om du är osäker på vad som gäller just i ditt fall.


Om jag vill byta ut eller renovera en befintlig kamin?

Om du vill byta ut en kamin mot en annan likvärdig så är reglerna flexibla och det kan därför finnas skäl att anpassa kraven. Vi rekommenderar dig att söka kontakt med aktuell kommun med frågor om vad som gäller när du ska byta ut just din kamin.

Se nedan två exempel på hur du bör tänka:

  • Vi säger att du har ett gammalt torp från 1900-talets början där det finns en kamin från samma tidsera. Kaminen har dessvärre gått sönder och du vill byta ut den till en snarlik kamin från samma tid. I det fallet finns det skäl att sänka kravnivån med hänvisning till varsamhetskravet.
  • Eller låt säga att du har en enplansvilla från mitten av 1970-talet där det finns en installerad kamin från 1990-talet. Du vill byta ut kaminen mot en ny som dock är såpass lik den förra att ändringen inte behöver bli anmälningspliktigt. Då kan kravnivån sänkas med hänvisning till ändringens omfattning och att kraven vid icke-anmälningspliktiga åtgärder får anpassas.

Det är många som vill behålla charmen och känslan i ett hus genom att behålla en gammal befintlig kamin. Det kan då vara aktuellt att behöva renovera den kaminen och det får då vara en mycket begränsad ändring. Samma sak gäller om kaminen skulle ha varit tagen ur bruk under en längre tid.

Dessa krav kan då anses sammanfalla med krav som finns om att byggnader ska underhållas så att dess tekniska egenskaper i huvudsak kan bevaras.

Om du byter ut en redan befintlig braskamin så behöver du normalt inte göra någon bygganmälan under förutsättning att du använder samma skorsten som tidigare.

Viktigt dock att renoveringen inte får inte leda till att kaminens egenskaper blir försämrade. Här finns de dock ett möjligt undantag och det är om renoveringen i sig syftar till att återställa kaminens kulturhistoriska värde.


Huset har haft en kamin förut - nu vill du sätta dit en igen

Om du vill installera en kamin i en byggnad där det förut har funnits en sådan ska du välja en kamin som till ålder och karaktär är anpassad till den aktuella byggnaden. Det är då ett skäl att anpassa kraven med hänsyn till varsamhetskravet och byggnadens kulturvärden.

Det kan vara lite lurigt att förstå vad som egentligen menas med att kaminen ska vara anpassad till byggnadens ålder och karaktär. Det får faktiskt bedömas i det enskilda fallet och då utgår man från vad som tidigare rimligen hade kunnat vara installerat i byggnaden.

Tidstypisk är ett bra ledord att luta sig mot i dessa sammanhäng. Tänk dig att kaminen ska bidra till den aktuella byggnadens kulturhistoriska värde och dessutom ska passa in i den aktuella byggnaden.

Det finns alltså ingen specifik åldersgräns som avgör denna frågeställning. Är du osäker på vad som gäller så bör du kontakta din kommun för att få veta vad som gäller i just ditt fall.


Uppfyller min nyinköpta kamin kraven?

Om du har bestämt dig för att köpa en nyproducerad kamin bör den vara CE-märkt, vilket också betyder att den ska åtföljas av en prestandadeklaration. I prestandadeklarationen ska det finnas upplysningar om produktens egenskaper på det som Boverkets byggregler ställer krav på. Kort och kort så gäller detta koloxidutsläpp och verkningsgrad.

Det är alltid tillverkaren som måste ta fram denna prestandadeklaration. För att veta hur din produkt står i relation till gällande regelverk, så kan du därefter jämföra värdena i prestandadeklaration med de högsta tillåtna värden för utsläpp av koloxid, och nivåer för den lägsta tillåtna verkningsgrad som finns angiven i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler.


Måste kaminen vara CE-märkt?

Nej, det är egentligen inte CE-märkningen i sig som styr om utsläppskraven uppfylls. Det är är kravnivåerna som finns för utsläppen i Boverkets byggregler som slutligen avgör detta. Så det är viktigt att veta att CE-märkningen därför inte ett märke som automatiskt innebär ett godkännande av byggprodukten.


Glöm inte bort brandsäkerheten!

I varje bostad måste det finnas ett brandskydd. Det är inte bara för din egen skull utan även för dina grannars säkerhet. Det måste exempelvis finnas brandvarnare i alla bostäder. Det är en billig försäkring.


Eldning och miljöpåverkan

Det har visat sig att hur man eldar har stor påverkan på utsläppen. Därför har Naturvårdsverket gått ut med information om hur man kan elda på sätt som gynnar både hälsa och miljö. Dessa vedeldningsråd kan man ta del av i en speciellt framtagen film, läsa om på deras webbsida eller i broschyrer.

Om det uppstår frågor kring själva eldningen kan du söka dig till Miljöbalken, och där så finna ett regelverk för eldning i redan installerade eldstäder.

Det händer då och då att utsläpp från eldning faktiskt leder till besvär för personer som bor i hushåll nära där eldning sker. Kom därför ihåg att det alltid är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan.


SUMMERING

Du behöver inte ansöka om bygglov om du bara ska nyinstallera eller ändra en kamin/panna.

De nya kraven gäller alltså för installation av kaminer och vedspisar som installeras i samband med nybyggen.

Utgå från att du behöver göra en anmälan till den aktuella kommunen när du ska nyinstallera en kamin eller panna.

Det kommer att krävas en anmälan om du ska göra en installation som kräver en väsentlig ändring av huset.

Det kan i sammanhanget vara bra att känna till att de senaste regeländringarna runt användande av kaminer inte innebär förbud mot vare sig vedeldning eller återbruk av kaminer.

Du har tillåtelse att montera in en gammal kamin eller vedspis, under förutsättning att de uppfyller alla säkerhetskrav.

010-405 1000