Marklov


Om du exempelvis ska bygga en stödmur, fälla ett träd eller asfaltera din uppfart kan du behöva ansöka om marklov. Nedan kan du läsa mer om reglerna som gäller för marklov och vad du bör ha i åtanke när du ansöker om marklov. För att kommunen skall kunna göra en bedömning av din tänkta åtgärd så krävs det har du har ritningar. Vi hjälper både privatpersoner och företag med marklovsritningar och även genom hela processen. Om du är osäker på om du behöver marklov eller inte så kan du ta kontakt med din kommun.

Nedan kan du se en kortare beskrivning om vad marklov innebär, vilka krav för ritningarna som finns samt kostnader för marklov.


Vad är marklov?

Marklov är, likt bygglov, en ansökan om lov som man skickar in till kommunen man bor i. Processen är densamma som för ett bygglov. Skillnaden mellan ett marklov och ett bygglov är att marklov är något du bara ansöker du om då det endast är markförändringar som sker på din fastighet.

Om du har ett större projekt, som till exempel nybyggnation av ett hus så kan marklov ibland vara en del av bygglovet för huset och du behöver då du inte ansöka om marklov separat.

Om du känner dig osäker på vilken typ av lov du ska ansöka om så kan du alltid kontakta din kommun för att få hjälp med detta.


Vad gäller för marklov?

För marklov gäller följande:

 • Åtgärden får inte strida mot detaljplanen (ibland kan en liten avvikelse godkännas).
 • Åtgärden får inte strida mot detaljplanens syfte.
 • Åtgärden får inte ha en negativ påverkan på området så att exploatering försvåras.
 • Åtgärden får inte försvåra för anläggningar som exempelvis flygplatser, militära anläggningar samt kärnreaktorer.
 • Åtgärden får inte leda till störningar eller olägenheter för omgivningen, dagvatten ska exempelvis kunna ledas bort på ett sätt som är säkert och grannar ska inte heller påverkas.
 • Projektet får inte startas före du har fått ett marklov med startbesked.

Du bör även vara medveten om att när medelmarknivån förändras vid byggnader kan även byggnadshöjden påverkas och då kan byggnaden i vissa fall bli olovlig.

Först 4 veckor efter att projektet offentliggjorts i Post- och Inrikestidningar får det påbörjas.


Marklov inom skydds- och säkerhetsområden

Krav på marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering kan i områdesbestämmelser bestämmas av kommunen. Detta får dock endast ske inom ett område som ligger nära en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde eller som är avsett för bebyggelse.

Följande är anläggningar som kan kräva ett skydds- eller säkerhetsområde är:

 • Totalförsvarets anläggningar som exempelvis ammunitionsförråd, radio- och radarstationer eller teleanläggningar och befästningar.
 • Statliga flygplatser eller flygplatser för allmänt bruk.
 • Kärnreaktorer eller andra kärnenergianläggningar.
 • Vindkraftverk eller miljöfarliga anläggningar

Du kan ta kontakt med din kommun för att ta reda på om det finns berörda anläggningar.


Vad krävs för marklov?

För att få godkända bygglovsritningar är fackmannamässiga ritningar alltid en förutsättning.

 • Ansökan om marklov
 • Markplaneringsritning

Markplaneringsritningar är ritningarna som visar hur marken planeras med åtgärder som utfyllnader, schaktning och murar. Markplaneringen ses från ett så kallat fågelperspektiv och skall redovisa hur marken ser ut vid tillfället och även hur den kommer att se ut efter att projektet är klart.

Lämplig skala kan vara 1:200 eller 1:400. Ett kartutdrag på fastigheten behöver du eller en arkitekt inhämta som underlag. Detta görs enklast via kommunens hemsida. Följande skall vara med på markplaneringsritningar:

 • Vilka träd som fälls, bevaras eller om de ska ersättas med nya?
 • Hur man tar sig till entrén?
 • Hur är biluppställning planerad?
 • Vad det blir för markbeläggningsmaterial?
 • Visa anslutning till vatten och avlopp
 • Hur tas dagvatten omhand på fastigheten?

Marksektion

Med hjälp av en genomskärning visas hur marksektionen ändras. Nya och befintliga marknivåer skall visas i sektionen, men även avståndet till tomtgräns.

Även dagvatten skall tas omhand på den egna fastigheten. Normalt sett lämnar man cirka 1 meter innan tomtgräns för att kunna planera ett dike som tar hand om dagvattnet. Den nya och gamla marknivån måste mötas innan tomtgränsen.


Fasadritningar/elevationer

Elevationer är det som visar hur marken förändras från sidan. Exempelvis om fastigheten betraktas från gatunivå.


Detaljritningar

Detaljritningar skall vara i lämplig skala. 1:20 är ett exempel för nya staket. I detaljerna som ska redovisas skal bland annat hur stora mellanrum som finns mellan ribborna på staketet vara inkluderat. I Boverkets reglers finns även krav på byggregler som har med säkerhet vid användning och skydd mot olyckor på tomter att göra.

 • Projekt- och teknisk beskrivning
 • Fotografier

Att skicka med fotografier kan göra det enklare för byggnadsnämnden att förstå och bedöma fastighetens förutsättningar och möjligheter.


Riskanalys

Om det finns risk för vibrationer som kan påverka omgivningen skall en riskanalys tas fram. Ibland kan vibrationer uppstå vid arbeten som sprängnings, pålnings, schaktnings och spontningsarbeten. Riskanalysen ska bland annat inkludera vilka byggnader som kan påverkas och vilka gränsvärden som får uppnås under projektet. Byggnader inom riskområdet skall besiktigas både innan och efter projektet. Ofta förses byggnaderna med sensorer som mäter vibrationerna.


När krävs marklov?

Vid schaktning eller fyllning om höjden förändras mer än 50 cm uppåt eller nedåt och området ska ha en detaljplan så krävs det ett marklov. Det kan även krävas marklov för trädfällning och skogsplantering om det anges i detaljplanen.

Utanför detaljplanelagt område krävs det även marklov i närheten av flygplatser och militära anläggningar. Om man har bestämt ett höjdläge i detaljplanen krävs det dock inget marklov för att återställa till denna höjd.

Om du bor inom 100 meter från sjö eller vattendrag är det värt att tänka på att du behöver ansöka om strandskyddsdispens i samband med marklov.

Både för tomter och allmänna platser krävs det marklov.


När krävs inte marklov?

Om fastigheten är utanför detaljplanelagt område behövs i regel inte marklov. Det är rekommenderat att, vid större markprojekt ta kontakt med byggnadsnämnden för att kontrollera detta.

 • Om marken skall förändras mindre än 50 cm krävs inget marklov.
 • Om du vill plantera ett fruktträd på din gård krävs inget marklov.
 • För ett attefallshus är det sällan nödvändigt med ett marklov.

Krävs det marklov för trädfällning?

I den aktuella detaljplanen framgår det om du behöver ansöka om marklov för skogsplantering eller trädfällning. Det är alltid en bra idé att kontakta kommunens ekolog för att få reda på vilka träd som får fällas. Man kan inte heller fälla ett träd och sedan ersätta det med ett nytt planterat träd, det är inget som accepteras.

Det kan bli väldigt dyrt att fälla ett träd utan marklov. Ett exempel är i Landskrona där sanktionsavgiften ligger på 11 125 kr per träd.


Krävs det marklov om jag ska asfaltera?

För att anlägga en ny parkeringsplats så krävs det marklov. Om endast asfaltering ska ske så kan det också krävas marklov eftersom markens genomsläpplighet påverkas. Kontakta kommunen och gå igenom dina planer, de kan hjälpa dig med allt gällande områdesbestämmelser.

Det är också viktigt att du får svaret skriftligt via brev eller e-post om det skulle uppstå frågor vid ev husförsäljning eller från grannar.


Kan jag frivilligt skicka in marklov?

För att spara pengar är det alltid bäst om du kontaktar kommunen angående dina planer innan du skickar in ett marklov. Du kan dock skicka in marklov även om du inte behöver göra det enligt gällande lagstiftning. Du får då ärendet prövat och kan vara lugn vid eventuella frågor från grannar eller vid eventuell husförsäljning.


Om en obebyggd tomt skall bebyggas

Följande gäller vid exploatering av nya områden:

 • Naturförutsättningarna skall tas till vara i största möjliga mån.
 • Större olägenheter och svårigheter för omgivningen och trafiken får inte uppkomma.
 • Utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter måste alltid kunna fram utan några hinder.
 • Utrymme för parkering, lastning och lossning måste finnas.
 • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall enkelt kunna komma fram till byggnader och på andra sätt använda sig av tomten. Avhjälpta hinder ska alltid tas bort på allmän plats.
 • Risk för olycksfall skall alltid begränsas
 • Det ska finnas tillräckligt med fi yta vid fritidshem, förskolor och skolor.

Vad kostar marklov?

Kostnaden för marklov skiljer sig en hel del mellan olika kommuner. En del kommuner använder löpande timtaxa och andra har fasta priser även på marklov. Kontakta din kommun för att få en exakt bild av kostnaden.

Om du planerar att göra ett projekt som omfattar flera ansökningar samtidigt. Exempelvis inglasad altan, då räcker det att du ansöker om bygglov och anger att även markförändringar kommer att ske Detta sparar er flera tusen kronor eftersom ni inte behöver göra en separat ansökan om marklov.


Krävs det marklov för mur och stödmur?

För att uppföra, flytta eller väsentligt förändra murar och plank krävs det marklov. Både utanför och inom detaljplanelagt område gäller lovplikten. Även om en mur inte är lovpliktig så skall den uppfylla samtliga krav i Plan- och bygglagen.

Det spelar ingen roll om det är fristående eller murar med en jordfylld sida.

Idag finns det ingen exakt specifikation på vad som räknas som en väsentlig ändring, det bedöms från fall till fall av byggnadsnämnden. Följande faktorer skall ingå i en samlad bedömning.

● Höjd

Höjden har betydelse för bygglovsplikten. Någon specifik gräns finns dock inte. Det är inte heller bara höjden som är avgörande om muren blir bygglovspliktig eller inte.

● Längd

Längden har betydelse för bygglovsplikten. Det finns dock ingen specifik gräns här heller. Det är inte enbart längden som är avgörande om muren blir bygglovspliktig eller ej.

● Utförande och beständighet

Om konstruktionen ger ett beständigt uttryck eller inte har ofta betydelse för bygglovsplikten.

● Genomsiktlighet

Genomsiktligheten har betydelse för bygglovsplikten. Murar är oftast inte genomsiktliga och därför är denna punkt normalt sett av mindre vikt.

● Utformning i övrigt

Det kan ibland vara andra egenskaper av muren som påverkar bygglovsplikten.

● Omgivningspåverkan

När det gäller omgivningspåverkan så är skymd sikt, skuggning och påverkan på stads- och landskapsbilden några exempel som kan vara aktuellt.

● Läge

Läget på muren kan vara avgörande för om det krävs bygglov eller inte. En mur placerad nära en tomtgräns som ger en avhållande effekt kan ibland påverka beslutet.

● Ändamål

Syftet med muren kan ha en påverkan på lovplikten, Om muren ska fungera som ett insynsskydd exempelvis.

010-405 1000