När behöver man inte ett bygglov?

Här kan man hitta information om vad man kan göra som bygghere utan att behöva ansöka om ett bygglov. Reglerna ändras hela tiden så man bör kontakta kommunen innan man köper bygglovsritningar.


Definition

När krävs bygganmälan eller bygglov?

I PBLs, plan- och bygglagen, nionde kapitlet, rivningslov, bygglov samt marklov med mera finns reglerna för när man kan behöva ett bygglov, anmälan men även andra godkännanden från myndigheter innan byggnationen kan påbörjas. För privatpersoner kan det ibland vara lite svårt att förstå de olika avsnitten och paragraferna i PBL. Rekommendationerna är att man alltid kontaktar kommunen där man vill bygga tidigt i sina planer och absolut innan man ens påbörjar byggnationen av ett nytt projekt. Oavsett om grannen agerade utan bygganmälan eller bygglov kan alla regler ändrats över tid. Vid en försäljning eller köp av olika fastigheter måste man alltid kontrollera gamla bygglovsritningar så man är helt säker på att inget svartarbete har skett. Även när otillåtet byggande har blivit normen måste byggherren lämna in bygglovsritningar till den kommun man bygger i för att kunna åtgärda fel. Om arbetet är över 10 år gammalt utgår varken sanktionsavgift eller avgift för att bevilja ett bygglov.


Vad är skillnaden mellan bygganmälan och bygglov?

Skillnaden mellan bygganmälan och bygglov är att ett bygglov ska användas för komplexa projekt och bygganmälan ska användas för enklare projekt. Det finns samma krav med bygglovsritningarna oavsett om man söker om en bygganmälan eller ett bygglov. Här kan man ta del av saker att tänka på när man tänkt beställa bygglovsritningar.

Handläggningstiden för bygganmälan är kortare än ansökan om ett bygglov.

Handläggningstiderna varierar dock kraftigt över hela landet. Några kommuner har bestämt att handläggningstider för bygganmälan ska maximalt ligga på upp till 4 veckor.


Vanligaste åtgärderna som alltid kräver bygganmälan

Attefallshus

Nära bostadshus kan man bygga ett hus upp till 25 kvm BTA. Nockhöjden i attefallshuset får inte ha topphöjd större än 4 meter. Man kan även bygga flera hus på samma tomt, men totala byggarean på alla attefallshus får inte tillsammans överstiga 25 kvm. Attefallshuset kan man använda som:

 • Bastu
 • Bostad
 • Garage
 • Uthus
 • Växthus
 • Förråd
 • Båthus
 • Gäststuga

Här kan vi ge tips och inspiration till ritningar för ett attefallshus.

Om man tänker bygga ett attefallshus inom 4,5 meter från grannens tomt måste man ha ett så kallat Grannmedgivande från den berörda parten. Om man tänker placera attefallshuset i ett strandskyddsområde måste man ha ett miljötillstånd. I allmänhet tillämpas strandskyddsåtgärder inom 100 meter ifrån sjö, hav samt vattendrag. Det kan även finnas särskilda regler i närheten av järnvägar och vägar. Är man osäker vad som gäller bör man kontakta byggnadsnämnden för att få exakt och korrekt information vad som gäller för tomten.

Attefallshuset kan även byggas om det finns byggrätt till fastigheten. Observera att bygget måste vara miljöanpassat. Detaljplanen kan tyda på att hela området kan anses vara en mycket värdefull miljö då krävs det ett bygglov för att bostaden ska kunna byggas på den tomten.

Skulle attefallshuset vara placerat vid en försvarsanläggning gäller även särskilda regler. Kontakta kommunen för att få rätt information vad som gäller och få mer information om vilka regler man måste följa.


Utbyggnad upp till 15 kvm

Om man har ett bostadshus kan man enligt reglerna utöka upp till 15 kvm BTA, det kräver en anmälan. Höjden på utbyggnaden får inte överstiga husets höjd eller placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen. Om utbyggnaden fortfarande ligger inom 4,5 meter måste man först få medgivande från grannarna. Vid strandskydd måste man söka dispens hos länsstyrelsen. Utbyggnaden måste uppfylla de olika tekniska egenskapskraven vilket anges i BBR. Platsen ska beaktas så den inte påverkar landskap- eller stadsbilden samt att den inte får förstöra platsens kultur- eller naturvärden.


Takkupor

Enligt uppförandekoden får man bygga upp till två takkupor placerat på en eller tvåbostadshus som inte har en takkupa redan. Om byggnaden redan har takkupa kan ytterligare takkupa byggas. Takkupor och dess totala längd bör inte överstiga hälften av hela takets längd från gavel till gavel.

När man bygger takkupor påverkas vanligtvis takkonstruktionen och därför ska man anmäla det till kommunen. Påverkas inte byggnadens konstruktion, alltså ifall takkupor placeras mellan de två takstolarna, krävs inte bygganmälan eller bygglov. Man måste dock uppfylla alla PBL- och BBR-krav fortfarande.


Inreda en till bostad

Om man äger en fristående bostad kan man bygga om en bostad till en befintlig byggnad. Man måste dock följa alla tillgänglighetskraven som finns i BBR samt PBL. Denna metod är tillförlitlig, men om man även ska göra exteriörändringar såsom nya dörrar eller fönster måste man skaffa ett bygglov. Numera råder det brist på bostäder över hela landet, därför är den här typen av investeringar bra för ekonomin men också för hela samhället i stort.


Riva byggnad eller delar av byggnaden

Utanför oavsett område ska man alltid anmäla att man tänker riva antingen hela eller delar av den befintliga byggnaden. Bor man i detaljplanerat område ska man även ansöka om ett rivningslov. Om man ska bygga ett nytt hus kan man besöka vår sida som handlar om husritningar för mer hjälp och tips.


Ändringar av byggnad

 • Ändringar som påverkar bärande delar av byggnaden
 • Ändringar som väsentligt påverkar planlösningar
 • Ändringar som berör brandskydd av byggnad
 • Ändringar som påverkar ventilationen av en byggnad eller annan installation

Installera vattenförsörjning och avlopp

En del avloppsanläggningar måste man ansöka om ett tillstånd för medan en annan del räcker det med att man lämnar en anmälan.

 • För enskilda avlopp med toalett behöver man fortfarande få tillstånd
 • För avlopp som har BDT-vatten* eller om planerna är att ändra det befintliga systemet kan man behöva tillstånd

*BDT-vatten står för badkar-, disk- samt tvättvatten.

Om man är osäker på det som specifikt gäller bör man kontakta samhällsbyggnadsnämnden i den kommun man tänkt bygga.


Vindkraftverk

Man behöver ha ett bygglov för att planera ett vindkraftverk om kraftverket är:

 • Över 20 meter från marken
 • Avståndet till tomtgränsen är mycket mindre än höjden på kraftverket
 • Elanläggningen är monterad på byggnaden
 • Vindkraftsverkets diameter är 3 meter eller mer

Uppfyller inte vindkraftverket de ovanstående måste man skaffa ett bygglov från kommunen där man tänkt bygga. Man behöver dock inte ett nytt bygglov om man redan har ett bygglov enligt miljöbalken.

Miljöbalksanmälans krav för vindkraftverk om det är:

 • Över 50 meter högt
 • Två eller flera anläggningar står tillsammans
 • Om flera anläggningar byggs med ett annat vindkraftverk

Vet man inte om platsen man ska utföra grävningen på har fornlämningar måste man alltid ta kontakt med länsstyrelsen.

Vanliga åtgärder man kan vidta för att bygga helt utan bygganmälan eller bygglov


Altan

Nya regler för altaner trädde i kraft 2019, 1 juli.


Skärmtak

Man kan även bygga en altan med skärmtak på följande sätt; om inte alla skärmtak tillsammans kommer upp i 15 kvm BTA.

 • Balkonger
 • Altaner
 • Uteplatser
 • Entréer

Friggebod

Friggeboden ska vara en komplementbyggnad till bostadshuset. Man behöver inget bygglov när man vill bygga en eller alternativt flera friggebodar, dock får inte tomtens totala yta överstiga 15 kvm. Från marken till taknocken kan friggeboden vara ända upp till 3 meter. Friggeboden kan heller inte byggas ihop med andra byggnader utan den ska vara helt fristående. Man kan placera friggeboden inom 4,5 meter från tomtgränsen, men då måste man få ett tillstånd från dina grannar. Ett så kallat Grannemedgivande.

Bor man utanför ett detaljplans område samt vill placera en friggebod nära en allmän väg kommer det krävas ett tillstånd då trafiksäkerheten kan påverkas. Det tillståndet får man från länsstyrelsen, är man osäker kan alltid kontakta kommunen för att fråga vad som gäller.

Det går inte att se utifrån detaljplanen ifall man kan bygga en friggebod på tomten eller inte. En friggebod kan placeras på en så kallas prickmark och arean av friggeboden får inte överskrida tomtens byggrätt.

Om man bygger en friggebod nära sjö, hav eller vattendrag måste man få tillstånd utfärdat enligt miljöbalken.


Fasadförändring

Tänker man byta fasaden eller göra en märkbar fasadförändring, exempelvis måla i ny färg eller klä om i ett annat fasadmaterial, behöver man första få reda på om området man bor i har en detaljplan. Har området en detaljplan måste man se över ifall det finns bestämmelser vilket kan påverka fasadens utseende. Man måste även komma ihåg att inte ändra så mycket så att området eller byggnadens karaktär kan förändras märkbart.


Rättsfall

De här två rättsfallen visar att åtgärder som är anmälningspliktiga kan kräva ett bygglov om förutsättningarna är följande:

 1. Placering av en friggebod sker inom 4,5 meter från en allmän plats eller gata vilket alltid kräver ett bygglov.
 2. Friggeboden är placerad 31,2 meter ifrån ett bostadshus och anses därför inte ligga i närheten.

Rättsfall, i mål 1, ansågs kommunen att en gata eller allmän plats inte kan ses som en fysisk granne. Vilket i sin tur inte kan ge ett medgivande till placeringen. Allmänheten har tillträde till gatan eller den allmänna platsen och i så fall kan den berörda kommunen inte tillåta allmänheten som företrädare för allmänheten.

Rättsfall, i mål 2, är bedömningen att ett större avstånd över 30 meter anses inte vara i närheten av ett bostadshus.


Krav

Vad händer ifall man bygger och inte har bygglov?

Har man inte fått ett bygglov eller en bygganmälan för den åtgärd som kräver det, får man böter. Avgifter skickas även ifall man får ett bygglov senare i efterhand.

När kommunen upptäcker att man har byggt ett projekt utan bygglov kommer de kontakta den berörda parten skriftligen och be om en förklaring varför man har byggt utan att ha ett giltigt bygglov. Finns det möjlighet att man får ett giltigt bygglov senare kommer man få en uppmaning från kommunen att omgående skicka in det. Får man däremot inte ett bygglov senare heller för det projekt man bygg måste man riva byggnaden.

Man har alltid rätt att överklaga beslutet som kommunen har tagit till länsstyrelsen. Glöm inte att man ska lämna in överklagandet senast 21 dagar beslutet har kommit ifrån kommunen.

Kom ihåg att man inte får göra precis som man vill på marken bara för att grannarna har gett ett medgivande för det. Det kan vara svårt att få till en försäljning av en fastighet utan att ett giltigt bygglov. Det ska alltid finnas ett bygglov för alla åtgärder som genomförts när man byggt en byggnad.

Vad ligger en sanktionsavgift på?

För en utbyggnad till bostadshus om 40 kvm som man inte har ansökt om ett bygglov för ligger sanktionsavgiften på 29 062 kr. Det inkluderar inte kostnaden för bygglov som man sedan ska ansöka om i efterhand. Man kan själv beräkna sanktionsavgiften på Boverkets hemsida.

Kostnad

Bygganmälansavgiften varierar från kommun till kommun. För den exakta kostnaden för denna process kan man få information på kommunens egen hemsida alternativt kontakta byggnadsnämnden.

Här finns förslag som visar olika kommuners priser:

 • Utbyggnad av ett bostadshus, upp till 15 m², ligger på 4 980k kr.
 • Bygga komplementbyggnad på en liten tomt, upp till 25 m², ligger på 4 980 kr.
 • Bygga helt nytt komplementsbostadshus på en liten tomt, upp till 25 m², ligger på 9 000 kr.
 • Inreda ny bostad i ett enbostadshus, inklusive invändiga ändringar, ligger på 4 800 kr.
 • Installera takkupor på ett bostadshus, ligger på 1 500 kr.
 • Mindre invändiga ändringar av bostaden, exempelvis större byte eller nyinstallation av vatten/avlopp, eldstad, håltagning i en bärande konstruktion eller ventilationssystem, ligger på 1 620 kr.
 • Omfattande ändringar i småhus, exempelvis flera mindre ändringar eller grundförstärkning, ligger på 3 840 kr.

De avgifterna är inlämnade och presenterade på Stockholm.se 2019. Avgifter kan komma att ändras då och då, man bör alltid kontakta kommunen där man tänkt bygga för att få aktuella avgifter. Kom även ihåg att man behöver en baskarta om det finns en utbyggnad eller nybyggnation på tomten.

Den här kostnaden kan även varierar från kommun till kommun. Några exempel på vad avgiften kan vara:

Det viktigaste att registrera är såklart ritningen. Kommunen har samma ritningskrav oavsett om det gäller en bygganmälan eller bygglov. Vi kan erbjuda paket med olika ritningspaket i flera storlekar beroende på projekt, pris från 4 990 kr (exkl. moms).

010-405 1000