Sektionsritning

En sektionsritning visar en byggnad i genomskärning och dess syfte är att visa fastighetens viktiga beståndsdelar. Den visualiserar en genomskärning (ett snitt) av en byggnad och visar bland annat golv, bjälklag, tak, takvinkel och skorsten. Precis som med övriga bygglovsritningar så ska sektionsritningar vara fackmannamässigt upprättade. Har du inte egen kompetens att göra det så bör du till anlita en expert på området. Det är förslagsvis lämpligt att kalla in en arkitekt vid dessa tillfällen.

Det finns naturligtvis inget som hindrar dig från att själv göra din sektionsritning.  Dock bör man känna till att när kommuner gör sin bedömning av inskickad bygglovsansökan (inklusive sektionsritningar) så är kvaliteten på materialet avgörande. Det är alltså en bedömning som kommunen gör.

Den samlade erfarenheten brukar dock vara den att det i slutändan ofta blir mindre kostsamt, och dessutom färdigställt i tid, om du anlitar en välrenommerad fackman för uppdraget. Det kan till exempel vara en byggkonsult, arkitekt eller annan person med rätt erfarenhet och kunskap – som Bygglovsexperten.

En sektionsritning måste kunna redovisa:

 • Byggnadshöjd
 • Rumshöjder
 • Totalhöjd
 • Nockhöjd
 • Bjälklagens placering
 • Taklutning
 • Grundläggning
 • Nivån för färdigt golv

Ritningen måste vara skalenlig och normalt använder man skalan 1:100.

Har byggnaden flera olika konstruktioner, olika typer av taklutning samt multipla våningsplan så måste det upprättas flera sektionsritningar. Sektionsritningen visar alltså den aktuella byggnaden i genomskärning från sidan. Den ska tydligt visa bland annat golv, bjälklag, tak och eventuell skorsten. Om ni ämnar installera en eldstad i huset så måste ritningen visa dess läge i byggnaden.

Därtill ska det tydligt framgå golvnivå, väggars tjocklek, takets konstruktion och vilken grund till byggnaden som avses användas. Information om materialval är också värdefullt att ange. Tak- och våningshöjd är obligatorisk information som ska inkluderas i en sektionsritning. Viktigt också att korrekta rum- och byggnadshöjder anges samt hur byggnaden ansluter till marken.


Flera olika sektionsritningar

Beroende på vilket typ av projekt du ska utföra så kan sektionsritningarna variera lite sinsemellan. Ritningar till garage, uterum och attefallshus är några exempel på byggnadstyper där du ska ta fram en sektionsritning.

I vissa fall kan du också behöva komplettera med andra typer av dokument. Bygger du exempelvis ett garage så kan konstruktionsritningar och brandskyddsdokumentation vara sådana dokument som också behöver skickas in till berörd myndighet. Om de aktuella byggnaderna består av olika konstruktioner, olika antal våningar eller olika typer av taklutning ska flera sektionsritningar upprättas.

Övriga ritningar

Till bygglovet kan du behöva ritningar även till:

 • Fasadritning
 • Planlösning
 • Ritning över marksektion
 • Situationsplan
 • Nybyggnadskarta
 • Markplaneringsritning

Viktigt också att genomskärningen (sektionsritningen) är tydligt markerad på tillhörande planritning.

Fasad-, plan- och sektionsritningar måste i slutändan alltid stämma med varandra.

Tillbyggnad

Om du gör en förändring som påverkar en byggnads konstruktion så behöver en ny sektionsritning skapas och skickas in. Om byggprojektet innefattar en tillbyggnad så ska sektionen visa genomskärning genom både befintlig byggnad och tillbyggnad. Detta för att eventuella nivåskillnader tydligt ska framgå i sektionsritningen.

Snedtak

Hur hanterar man sektionsritningar för bostadsutrymmen som exempelvis har snedtak? Regeln säger att bostadsutrymmet avgränsas 60 cm (0,6 m) utanför den linje där rumshöjden är 190 cm (1,90 m).

010-405 1000