Strandskydd & Bygglov

Strandskydd? Vad är det för något och vad gäller för dig som vill bygga där strandskyddet gäller? Strandskydd är något som berör alla villaägare som bor nära kusten, vare sig det rör havet eller en sjö, men det är samtidigt något som de flesta inte vet särskilt mycket om. Precis därför har vi valt att skriva en hel artikel om just strandskydd och allt som gäller för det.


Vad är strandskyddet?

Strandskyddet är, som namnet antyder, ett skydd som är till för att skydda alla de stränder som finns i vårt avlånga land. Skyddet gäller vid kusten till alla våra sjöar, hav och andra vattendrag, oavsett om där finns en strand eller inte. I vanliga fall gäller skyddet i upp till 100 meter från kusten men länsstyrelsen kan utöka skyddet i upp till 300 meter om de anser att det behövs för att uppfylla syftet med strandskyddet.

Meningen med strandskyddet är att se till att allmänheten alltid har tillgång till våra stränder och att det inte byggs privata strandtomter längs alla kuster. Idag är det svårt att få bygglov i ett strandskyddat område men, som vi kommer diskutera mer snart, är det inte omöjligt.

I ett område som innefattas av strandskyddet är bland annat följande saker förbjudna:

  • Spränga, gräva eller förbereda för att göra någon av sakerna
  • Bygga nya byggnader
  • Ändra de byggnader som redan finns på platsen
  • Sätta upp staket eller andra saker som hindrar allmänheten från att röra sig på platsen
  • Utföra andra saker som på något sätt kan skada växt- eller djurliv

I och med dessa regler är det till exempel förbjudet att bygga nya bryggor, båthus eller andra liknande byggnader. Det är också förbjudet att muddra och gödsla om du inte har fått tillstånd för dessa aktiviteter.

Vad som däremot är tillåtet är att uppföra byggnader som, på grund av sin funktion, måste ligga inom strandskyddat område. Exempel på dessa byggnader kan vara byggnader som behövs för fiske, jordbruk eller skogsbruk.


Kan man få bygglov trots strandskyddet?

På platser där strandskyddet gäller är det i regel väldigt svårt att få bygglov. Det betyder dock inte att det är omöjligt. Det finns vissa särskilda skäl som kan ge dig bygglov även där strandskyddet gäller. Det som gäller då är att du måste ha ett särskilt skäl Du kan till exempel få bygglov vid ett strandskydd om du

  • Vill bygga på ett område som inte har någon betydelse för strandskyddet
  • Vill bygga en byggnad som måste ligga vid vattnet (se exemplen ovan)
  • Vill bygga något på en plats som är avskilt från resten av stranden av till exempel en väg eller en järnväg

Det finns självklart fler exempel en dem som vi nämnt ovan och om du vill läsa om alla skäl som kan ge dig bygglov på strandskydd står de i sin fullhet i 7 kap. miljöbalken. Det finns också speciella områden som är till för landsbygdsutveckling. Dessa områden kallas för LIS områden och har funnits sedan 2010. Syftet med dem är att stimulera utvecklingen på landsbygden, delvis genom att göra det enklare att upphäva strandskyddet. Om din mark ligger i ett sådant område kan du nämligen få bygglov för att uppföra något som bidrar till landsbygdens utveckling eller om du vill bygga ett enstaka bostadshus i anslutning till ett befintligt bostadshus. Exempel på en byggnad som bidrar till landsbygdens utveckling är turistanläggning, förslagsvis en allmän badplats eller en camping.

Det som är viktigt att tänka på är att ditt bygglov inte innebär att strandskyddet upphör att gälla. Det enda du har fått tillåtelse för är att bygga just det som står i bygglovet. För att ansöka om dispens och bygglov på mark som täcks av strandskyddet kontaktar du kommunen som marken ligger i.


Var kan man inte få bygglov?

Det finns en regel med strandskyddet som du aldrig kan få dispens för. Det är regeln om att det alltid ska gå att passera längs med vattnet. Därför får byggnader aldrig ligga närmare vattnet än att allmänheten kan passera mellan byggnaden och vattnet. Enda undantaget för detta är de byggnader som måste ligga vid vattnet, byggnaderna som vi nämnde ovan.

Kan strandskyddet upphävas?

Kan strandskyddet upphävas för en plats? Det är en fråga som många ställer sig och vi kan meddela att det faktiskt är möjligt. I undantagsfall kan kommunen välja att upphäva strandskyddet. Reglerna för detta är samma som dem som gäller för dig som söker dispens för att bygga i ett strandskyddat område.

Att upphäva strandskyddet sker alltid i samband med att kommunen inför en ny detaljplan för området. Det viktiga är att de skäl som finns för att detaljplanera området ska väga tyngre än syftet med strandskyddet.

Det finns också vissa tillfällen när kommunen inte kan fatta ett beslut om att upphäva strandskyddet även om de har valt att detaljplanera ett område. Detta gäller till exempel i områden som är naturreservat. I sådana områden är det länsstyrelsen som måste fatta beslutet om att upphäva strandskyddet.

Länsstyrelsen kan också välja att upphäva strandskyddet på områden där det är uppenbart att strandskyddet inte fyller något syfte. Detta gäller även vid små sjöar och vattendrag där strandskyddet har mycket liten betydelse.

Kan strandskydd återinföras?

Precis som det är möjligt att ta bort strandskyddet är det också möjligt att återinföra det på platser där det tidigare inte funnits något strandskydd. Om strandskyddet tidigare varit borttaget i och med en detaljplan återinförs det automatiskt om detaljplanen slutar att gälla. Då måste kommunen eller länsstyrelsen fatta ett nytt beslut om att ta bort strandskyddet igen. Eftersom reglerna kring strandskydd kan ändras är det inte säkert att en tomt som en gång fått dispens får samma dispens igen under en ny prövning.

Reglerna kring strandskydd är många och de är inte alltid enkla att ha och göra med. Förhoppningsvis har vi gjort det lite tydligare vad som faktiskt gäller men om du har några som helst frågor får du mer än gärna kontakta oss. Vi vill inget hellre än att hjälpa alla er läsare att få svar på era frågor och lista ut vad som faktiskt gäller för er mark.

010-405 1000