Vad är fasadritning?

Går du i tankarna att måla om ditt hus i en ny kulör? Eller kanske rentav byta ut mexiteglet till en träfasad istället? Det kommer garanterat göra stor skillnad för den visuella upplevelsen och just däri ligger också bedömningen av vad man får göra med husets tak och fasader med eller utan bygglov.

Så vad gäller egentligen för att du ska få göra en ändring av en byggnads yttre utseende? Vi reder ut begreppen, samlar fakta och lotsar dig framåt till mer kunskap i ämnet.


Bygglov eller inte?

Som regel krävs det alltid bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende om den ligger inom detaljplan.

Denna justering kallas för fasadförändring och kan till exempel innebära

  • Byte av färg/kulör på fasaden
  • Byte av fasadbeklädnad
  • Byte av taktäckningsmaterial

Om du vill göra andra typer av ändringar som ändrar byggnadens utseende avsevärt krävs det också bygglov.

Men som vanligt finns det undantag även inom detta område.

Ligger fastigheten innanför eller utanför detaljplanerat område? Detta är grundläggande för att veta om bygglov krävs.

Utanför detaljplan
Ligger fastigheten utanför detaljplanerat område så krävs det till exempel inte bygglov vid byte av färg, fasadbeklädnad eller täckningsmaterial på berörd byggnad. Detta gäller även för korrigeringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, exempelvis fönster, dörrar, solfångare och solceller.


Områdesbestämmelser

För byggnader utanför detaljplan kan dock den berörda kommunen ha beslutat om områdesbestämmelser. Det kan alltså innebära att kommunen har infört bygglovsplikt för byte av färg, fasadbeklädnad taktäckningsmaterial eller om åtgärden drastiskt skulle förändra byggnadens yttre.

Ganska vanligt är också att det införs bygglovsplikt när det gäller ändring eller underhåll av byggnader som betraktas som särskilt värdefulla av historisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig karaktär.

Så trots att byggnaden ligger utanför detaljplan kan det mycket väl finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser gällande byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på byggnader samt andra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Kontakta den aktuella kommunen om du är osäker på vad som gäller för den aktuella byggnaden och området.


Ingen detaljplan eller områdesbestämmelser?

Om den aktuella byggnaden inte omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det heller inte bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Inte heller krävs då bygglov för att göra andra ändringar som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende som exempelvis fönster, dörrar, solfångare och solceller.

Detta undantag från lovplikt gäller då även ändring eller underhåll av byggnader som betraktas som särskilt värdefulla av historisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig karaktär. Samma sak gäller då även för byggnader som ligger inom olika typer av riksintressen.

Exempelvis krävs det aldrig ett bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad som ligger utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller även för byggnader som ligger på ett område som är särskilt värdefullt eller om byggnaden ligger inom ett riksintresseområde.


Vill du byta färg på byggnaden?

Om du ämnar att ändra kulör på fasaden (till exempel från grönt till vitt) så kan det krävas bygglov. Till exempel så krävs det bygglov om byggnaden ligger inom ett område med detaljplan.

Men om du ska byta färg på en byggnad (en- och tvåbostadshus) inom detaljplanerat område så kan det faktiskt vara genomförbart utan bygglov om förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Viktigt dock att dubbelkolla detaljplan för området så att ändringen inte strider mot detta.

Ska du bara måla om din byggnad i exakt samma färg som tidigare så behövs det sällan bygglov för detta. Undantag finns och redovisas nedan.


Undantag för ommålning i samma färg

Det finns dock undantag även när det gäller ommålning av samma kulör eller typ av färg. Detta gäller då främst ommålning som sker inom värdefull miljö. Då kan det krävas bygglov för detta.

Det är precis som vi beskrev i avsnittet Områdesbestämmelser, möjligt för den aktuella kommunen att i detaljplan eller områdesbestämmelser, att införa bygglovsplikt när det gäller ändring eller underhåll av byggnader som betraktas som särskilt värdefulla av historisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig karaktär.

Kontakta den aktuella kommunen om du är osäker på vad som gäller för den aktuella byggnaden och området.

Undantag för åtgärd mot kringbyggd gård

För byggnader av annan karaktär än en- och tvåbostadshus kan det finnas undantag från lovplikten om dessa är tillhör och vetter mot en kringbyggd gård. Detta undantag innefattar även komplementbyggnader och avser bara fasader och tak som vetter mot just kringbyggd gård. Önskar men byta färgkulör i en sådan husmiljö är man undantagen lovplikten.

Definitionen av kringbyggd gård räknas inte bara till slutna kvarter, utan här ingår även gårdar som i huvudsak är kringbyggda. Notera att det inte finns några storlekskrav, vare sig minimum eller maximum, på hur stor del av kvarteret som måste vara kringbyggt. Inte heller framgår det någon kravbild på om kringbyggnader enbart ska vara utgöras av huskroppar eller om lovbefrielsen även accepterar andra byggnationer (till exempel plank).

Även i detta fall så gäller inte undantaget om åtgärden utförs på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig synpunkt. Kontakta den aktuella kommunen om du är osäker på vad som gäller för den aktuella byggnaden och/eller området.


Vill du byta fasadbeklädnad eller täckningsmaterial på byggnaden?

Om du ämnar att byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på byggnaden (till exempel från putsad fasad till träpanel) så krävs det i vissa fall bygglov. Till exempel så krävs det bygglov om byggnaden ligger inom ett område med detaljplan.

Om du ska byta material på tak eller fasad på en byggnad (en- och tvåbostadshus) inom detaljplanerat område så kan det faktiskt vara genomförbart utan bygglov om förändringen inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Viktigt dock att dubbelkolla detaljplan för området så att ändringen inte strider mot detta.

Undantag finns också för fasad och tak som vetter mot kringbyggd gård. Se avsnittet Undantag för åtgärd mot kringbyggd gård.


Summering

Som huvudregel krävs det alltid bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende (fasad och tak) om den ligger inom detaljplan.

Exempel på fasadförändringar där ni bör räkna med att bygglov kan krävas

  • Ändring av färgkulör på en byggnad
  • Byte av täckningsmaterial
  • Ersätta ett fönster med en altandörr
  • Sätta upp balkonger eller utföra ändringar på befintliga
  • Bygga altan eller takkupa

Undantag för lovplikt kan finnas för en- och tvåbostadshus inom områden med detaljplan.

Undantag för lovplikt kan finnas för fasad och tak som vetter mot kringbyggd gård.

Utanför detaljplan krävs oftast inget bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Dubbelkolla kommunens områdesbestämmelser.

Om utförd åtgärd inte är bygglovspliktig är det viktigt att ändringen utförs varsamt så att byggnadens och områdets karaktär bevaras.

010-405 1000