Vad är fasadritning?

En fasadritning visar alla fyra sidor av en byggnad rakt framifrån. Åtgärder som berör den befintliga byggnadens utseende ska redovisas samt att det även bör visa de planerade åtgärderna på en ny fasad. Vilket väderstreck fasaden vetter emot ska uppges samt att en fasadritning alltid ingår i bygglovsritningar.


Fasadritning för bygglov bör alltid redovisa:

 • Gamla och nya marknivåer
 • Material och färg på takmaterialet
 • Material och färg på fasadmaterialet
 • Material och färg på husets övriga detaljer
 • Fönster
 • Skorsten
 • Trappor
 • Dörrar
 • Skärmtak
 • Ramper
 • Tillbyggnadens åtgärder

För bygglov är fasadritningen oftast i skala 1:100 och bör vara skalenlig. Det kan vara i en längre skala ifall det är stor byggnad som upprättas. Fasadritningarna ska alltid vara fackmannamässigt upprättade.


Viktiga saker man bör tänka på när man upprättar fasadritningar till ett bygglov:

 • Planerad och befintlig marknivå ska mötas innan tomtgränsen
 • Tydligt markera alla åtgärder som planeras
 • Måttsätt alla åtgärder som planeras
 • Ett dike ska anläggas innan tomtgränsen ifall det finns en risk att regnvatten rinner intill grannfasaden
 • Finns gatulinjer bör de redovisas
 • Installation av eldstad med placering och höjd på en ny skorsten ska alltid höjden redovisas

Olika fasadritningar

Beroende på vilka åtgärder som planeras att göras blir fasadritningarnas utseende olika. Nybyggnationer upprättar endast en fasadritning men vid en tillbyggnad kan det finnas två versioner.


Övriga ritningar

I ett bygglov behöver man även andra ritningar såsom:

 • Sektionsritning
 • Planlösning
 • Marksektionsritning
 • Situationsritning
 • Nybyggnadskarta
 • Markplansritning
010-405 1000