Vad för bygglovsregler gäller vid byggnation av skärmtak?

Skärmtak innefattar entrétak och altantak bland annat och det kräver vanligtvis ett bygglov eftersom det anses som en tillbyggnad. När det gäller en- och tvåbostadshus finns det undantag för skärmtak. Byggs det inom de undantagen krävs varken bygglov, bygganmälan eller något start- och slutbesked.


Skärmtak, vad är det?

Mark- och miljödomstolen konstaterar i en dom att skärmtak måste uppfylla de här kriterierna:

  • Ska kunna skydda uppåt för yttre klimat
  • Ska vara byggt ut från byggnaden
  • En enkel konstruktion
  • Bäringen ska vara från byggnaden den är byggt på
  • Tydliga konstruktionsmässiga samt funktionella samband med byggnaden den är byggt i

Punkterna innebär att ett skärmtak inte får vara någon fristående konstruktion, det måste vara byggt och fästas i en fasad samt sticka ut ovanför den ytan som ska täckas. Skärmtaket måste även vara ganska tätt då det ska bland annat klara av regn och snö. Det finns inga bestämmelser exakt hur tätt skärmtaket måste vara.

Det måste även uppfyllas andra kriterier för att skärmtaket ska vara bygglovsbefriat:

  • Ett en- eller tvåbostadshus ska finnas på tomten
  • Skärmtaket får maximalt vara 15 kvadratmeter
  • Ska anordnas som skydd över altan, uteplats, balkong eller entré
  • Minst 4,5 meter i från tomtgräns
  • Inte vara bygglovspliktigt enligt områdesbestämmelserna eller detaljplanen

Ett skärmtak måste placeras inom tomtgränsen för en- eller tvåbostadshus men det kan även placeras på en komplementbyggnad. Det innebär möjligheten att placera ett skärmtak ut från garage bara det uppfyller kraven som nämns ovan, det kan även anordnas över en altan.

Uppfyller man kriterierna finns inga hinder för att placera flera skärmtak som är bygglovsbefriade på tomten. Det är viktigt att tänkta på att totala ytan på alla skärmtak inte får överstiga 15 kvadratmeter, oavsett antal. Ett skärmtak som blir över 15 kvadratmeter kräver bygglov på hela ytan, inte bara på överstigande delar.

Det är inga höjder angivna när det gäller skärmtak utan det måste, som tidigare angetts, placeras på en befintlig byggnad samt täcka en entré eller altan.

Det finns även förutsättningar att bygga bygglovsbefriade skärmtak från kommun till kommun, det beror på beslut som fattats i områdesbestämmelser samt detaljplaner. Kontakta alltid den kommun där projektet ska ske i innan bygget påbörjas för att få reda på vad som kräver bygglov eller inte.

010-405 1000